Loading…
assan - Professional theme

ภาพกิจกรรม

Faculty of

Architecture

Chiang

Mai

University

FACMU

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( FACMU ) ได้ริเริ่มการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาเป็นสถาบันการศึกษาทางสถาปัตยกรรมที่สำคัญเป็นหลักในภูมิภาคเหนือนับตั้งแต่เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2538
โดยในครั้งนั้น คณะฯ ยังเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2538-2539 จากการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมด้วยแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาตามแต่ละภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละคน

ข่าวสารคณะ

ปฏิทินคณะ

21/01/2563 09:00

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกายบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2563

ได้รับเกียรติจากทีมตรวจสมรรถภาพทางกายจากงานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค (การทดสอบสมรรถภาพฯ) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 มาเป็นผู้ทดสอบตามรายการ ดังนี้
-แรงบีบมือ
-ความอ่อนตัว
-น้ำหนักถ่วง
-แรงเหยียดขา
-ความจุปอด
-ชีพจรขณะทดสอบกิจกรรม

การเตรียมตัววันที่มาทดสอบ
-ควรรับประทานอาหารหนักก่อนอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง
-ห้ามกินยาหรือสิ่งกระตุ้น เช่น กาแฟ ชา บุหรี่ ฯลฯ
-เตรียมเครื่องแต่งกายให้พร้อม

วิภาดา จี้รัตน์
24/01/2563 06:50:00 - 00:00:00

ถ่ายภาพหมู่คณะร่วมกับบัณฑิต และมหาบัณฑิต

ณ สแตนด์ที่ 2 (ไร่ฟอร์ด)

วิภาดา จี้รัตน์
25/01/2563 13:00

Home Coming Day

วิภาดา จี้รัตน์
27/01/2563 08:00

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่54

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิภาดา จี้รัตน์
31/01/2563 08:00

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 (สำหรับบุคลากร)

ณ ห้อง common room ชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
05/02/2563 08:00

โครงการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2563 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย)

ณ ห้อง common room ชั้น 2

วิภาดา จี้รัตน์
Flag Counter