Activity Calendar
<< June 2018
July 2018
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)
6
ประชุมหน่วยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 7
7
8
9
10
11
12
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ครั้งที่ 7
13
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
14
15
16
17
ประชุมคณะกรรมการศูนย์วิจัยฯ
18
19
20
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ
21
22
23
โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 61
24
25
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมทาสี และพัฒนาคณะ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย
26
แนะนำการใช้ห้องสมุด (นักศึกษาใหม่ทุกคน)
แนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการไม้,ห้องปฏิบัติการเหล็ก และ กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
ประชุมคณะกรรมการแผนฯ ครั้งที่ 7
การบรรยายพิเศษ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
27
28
29
30
31
ประชุมงานศูนย์ออกแบบฯ ครั้งที่ 10/12
Category :
Goto :

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448