Activity Calendar
<< March 2018
April 2018
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ครั้งที่ 4
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
20
ประชุมหน่วยนโยบายและแผน และการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4
21
22
23
24
ประชุมงานศูนย์ออกแบบฯ ครั้งที่ 7/12
25
26
ประชุมคณะกรรมการแผนฯ ครั้งที่ 4
ประชุมบุคลากรคณะฯ
27
28
29
30
Category :
Goto :

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448