Activity Calendar
<< February 2017
March 2017
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/59
2
วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/59
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)
3
วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/59
4
วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/59
6
7
8
9
10
11
12
13
14
โครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
15
โครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
16
โครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
17
โครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
พิธีเปิด นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน
18
โครงการอบรมวาดเส้น สีน้ำ และถ่ายภาพสำหรับเยาวชนรุ่นที่ 19
19
20
21
22
กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาครั้งที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
23
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
24
25
26
27
28
29
30
31
Category :
Goto :

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448