Activity Calendar
<< January 2017
February 2017
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (กบ.สถ.)
3
4
5
6
7
การรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี
8
โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 5
โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง เสนอผลงานวิจัยสถาบัน
9
10
11
12
13
14
15
16
การประชุมบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/59
28
วันสอบกลางภาคการศึกษา 2/59
Category :
Goto :

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448