Activity Calendar
<< April 2016
May 2016
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
1
2
3
4
5
วันฉัตรมงคล
6
วันหยุดพิเศษ
7
9
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
วันพืชมงคล
10
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19
11
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19
12
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19
13
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19
14
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
โครงการชิมลางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 19
16
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
17
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน ณ สถานีวิจัยเกษตรที่สูงหนองหอย
18
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
19
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ประชุมเกรดบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษา 2/2558
20
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 5
21
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
23
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
ประชุมสรุปการเรียน (เกรด) ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2558
24
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
25
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
26
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 5
27
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
28
ค่ายฝึกงานก่อสร้างภาคฤดูร้อน
30
31
Category :
Goto :

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448