ช่องทางรับชำระค่าสมัครมี 2 ทาง
    1. ชำระเงินสด ที่ฝ่ายการเงิน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภายในวันและเวลาราชการ)
    2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
        ชื่อบัญชี "เงินรายรับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"
        ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ
        เลขที่บัญชี 521-1-65579-6

โปรดสำเนาใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำระค่าสมัคร
        ส่งแฟกซ์มาที่ 053-942816 , 053-221448
        หรือสแกนส่งที่ E-mail : apinya.p@cmu.ac.th

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 16.30 น.
และกรุณานำใบนำฝากเงินหรือใบเสร็จรับเงินมาแสดง
ในวันแรกของการทดสอบฯเพื่อใช้เป็นหลักฐานการลงทะเบียน
     
  Admission 2011  
     
  หน้าแรก เอกสารแนบ กำหนดการ สถานที่ติดต่อ ประกาศ  
 
     
   
กำหนดการ  
   
2-30 กรกฎาคม 2554 สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556 ทาง www.niets.or.th
   
15 สิงหาคม – 5 กันยายน 2555 สมัครโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชนทาง http://www.reg.cmu.ac.th
   
3-20 กันยายน 2555 สมัครโควตาภาคเหนือ ทางhttp://www.reg.cmu.ac.th
   
6-9 ตุลาคม 2555 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556
   
1-15 พฤษจิกายน 2555 สมัคร O-NET ทาง www.niets.or.th
   
9 พฤศจิกายน 2555 ประกาศคะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2556
   
12 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2555 สมัคร GAT/PAT ครั้งที่ 2/2556 ทาง www.niets.or.th
   
16 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้ทีสิทธิ์สัมภาษณ์โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาและชุมชน
   
24-25 พฤศจิกายน 2555 สัมภาษณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ ชุมชน
   
10-30 ธันวาคม 2555 สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ทาง www.niets.or.th
   
10-30 ธันวาคม 2555 สมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ทาง www.niets.or.th
   
12-14 ธันวาคม 2555 ยืนยัน/สละสิทธิ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชุมชน
   
15-16 ธันวาคม 2555 สอบโควตาภาคเหนือ
   
4 มกราคม 2556 ประกาศผลสอบโควตา
   
5-6 มกราคม 2556 สอบวิชาสามัญ 7 วิชา
   
2-3 กุมภาพันธ์ 2556 สัมภาษณ์โควตาภาคหนือ
   
9 กุมภาพันธ์ 2556 ประกาศคะแนนวิชาสามัญ 7 วิชา
   
9-10 กุมภาพันธ์ 2556 สอบ O-NET
   
25 กุมภาพันธ์ 2556 วันสุดท้ายของการสละสิทธิ์โควตาภาคเหนือ
   
2-5 มีนาคม 2556 สอบ GAT /PAT ครั้งที่ 2/2556
   
11-17 มีนาคม 2556 ยืนยัน/สละสิทธิ์ Clearing-house
   
26 มีนาคม 2556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้า ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง http://www.reg.cmu.ac.th
   
10 เมษายน 2556 ประกาศคะแนน GAT /PAT ครั้งที่ 2/2556
   
11-21 เมษายน 2556 สมัคร Admission ทาง www.cuas.or.th
   
9 พฤษภาคม 2556 ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ Admissions
   
15 พฤษภาคม 2556 สอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือก Admissions
   
22 พฤษภาคม 2556 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา Admissions
   
ปลายเดือนพฤษภาคม 2556 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
หน่วยบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-942844
โทรสาร 053-942816

โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ สถาปัตยกรรมศาสตร์
กำหนดการ  
   
16 พฤศจิกายน 2555 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
   
16-22 พฤศจิกายน 2555 ผู้มีสิทธิ์สอบชำระค่าลงทะเบียนทดสอบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ดังรายละเอียดแบบฟอร์มที่แนบมา ใบสมัคร Admission 2013
   
24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ
                                (ลานตะกร้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
                                พร้อมส่งแฟ้มสะสมผลงาน
เวลา 08.30 – 09.00 น. รับฟังคำชี้แจงก่อนเข้าสอบ
เวลา 09.00 – 12.00 น. ทดสอบการออกแบบและสร้างสรรค์
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.00 – 14.30 น. ทดสอบ Math & Physic
เวลา 14.30 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
เวลา 15.00 – 16.00 น. ทดสอบการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล
เวลา 16.00 – 17.00 น. ทดสอบความรู้ทั่วไปทางสถาปัตยกรรม
   
25 พฤศจิกายน 2555 เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ
                                (ลานตระกร้อ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
เวลา 08.30 – 12.00 น. ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ และการสอบวาดเส้น
เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป รับแฟ้มสะสมผลงานคืน
   
12-14 ธันวาคม 2555 ยืนยัน/สละสิทธิ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และชุมชน
   
 
 
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
กำหนดการ        
16 พฤศจิกายน 2555   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี    
         
24 พฤศจิกายน 2555   เวลา 09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าสอบ
                                (ด้านหน้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
เวลา 10.00 – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
   
         


รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ
หน่วยบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-942844
โทรสาร 053-942816

 
 
     
          The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand.
        All Rights Reserved. Tel +66 053 942844 Fax +66 053 942816