ช่องทางการรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่
• ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. (053) 948914-18
www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

• งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. (053) 942816, (053) 942844
facebook.com/arccmu