ช่องทางการรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

TCAS 62

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 2 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 การรับแบบ Admissions

การรับผ่านช่องทางนานาชาติ (IPAS)

รอบที่ 2 IPAS

รอบที่ 3 IPAS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่
• ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. (053) 948914-18
www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

• งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. (053) 942816, (053) 942844
facebook.com/arccmu