ช่องทางการรับเข้าระดับปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2562

TCAS 62

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio

รอบที่ 2 การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

ดำเนินการรับสมัครโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ทั้งนี้ให้ผู้สมัครเข้าศึกษาคุณสมบัติ/เงื่อนไข/รายละเอียด
เกี่ยวกับการรับสมัครของผู้สมัครแต่ละรหัส/คณะ/สาขาวิชา

ได้ที่เว็บไซต์ http://www.mytcas.com/TCAS62
และเว็บไซต์ http://www.reg.cmu.ac.th (หัวข้อผู้สนใจเข้าศึกษา)
และ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

การรับผ่านช่องทางนานาชาติ (IPAS)

รอบที่ 2 IPAS

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัคร ได้ที่
• ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. (053) 948914-18
www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply

• งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร. (053) 942816, (053) 942844
facebook.com/arccmu