ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครดังต่อไปนี้ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผลตามระยะเวลาที่กำหนด
  1. แฟ้มผลงาน (PORTFOLIO)
       1.1
แฟ้มผลงานเป็นการนำเสนอผลงานที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้สมัครมากที่สุด เป็นผลงานความสามารถที่แสดงถึงทักษะและศักยภาพในการเรียนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม ประกอบไปด้วย
   
 • ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบ เช่น งานสเก็ต งานลายเส้น ภาพการ์ตูน ภาพสีน้ำ ผลงานศิลปะ จิตรกรรม ประติมากรรม หัตถกรรม โมเดลหุ่นจำลอง งานประดิษฐ์เครื่องกลเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดงานนิทรรศการ เวทีการแสดง งานออกแบบต่าง ๆ ทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมและงานตกแต่ง เป็นต้น
      1.2 แฟ้มผลงานควรเป็นผลงานในช่วงตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นหลัก
      1.3 แฟ้มผลงานต้องมีขนาดไม่เกินกว่ากระดาษขนาด A3 เท่านั้น โดยมีจำนวนไม่เกิน 20 แผ่น (ใช้ได้ทั้งสองหน้าของกระดาษหนึ่งแผ่น) และไม่รวมปกโดยให้ระบุชื่อ-นามสกุล ให้ชัดเจนบนปกหน้าของแฟ้มผลงาน
      1.4 ให้แนบรายละเอียดย่อประวัติส่วนตัว (CURRICULUM VITAE หรือ RESUME) ลงในกระดาษ A4 ไม่เกิน 2 แผ่น พิมพ์ด้วยตัวอักษร Font Angsana new, ขนาด 16 point, Single Space หรือเขียนด้วยลายมือตัวบรรจง มาด้วยกับแฟ้มผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเวปไซต์ของคณะฯ ได้หรือขอจากทางหน่วยแนะแนวของโรงเรียน รายละเอียดย่อประวัติส่วนตัวนี้จะประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด ประวัติการศึกษาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการเข้าอบรม การเข้าค่าย การเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ เป็นการเรียงลำดับประสบการณ์ที่สำคัญต่อทักษะความสามารถและความคิดความอ่านของตนที่ผ่านมา ซึ่งจะรวมไปถึงการเข้าร่วมประกวดและเกียรติประวัติการได้รับรางวัลหรือการเป็นผู้แทนของโรงเรียนหรือชั้นเรียนในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงทักษะความสามารถพิเศษอื่น ๆ ที่มี เช่น ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงประวัติการได้ออกเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ล้ำค่าอีกด้วย
      1.5 หลักเกณฑ์ ขนาด และจำนวนแผ่นของแฟ้มผลงานนั้นจะต้องยึดถือโดยเคร่งครัด และผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาผ่านการคัดเลือกในขั้นตอนแรกได้ ถึงแม้จะผ่านหลักเกณฑ์ในด้านอื่น ๆ ก็ตาม
      1.6 เมื่อการพิจารณาคัดเลือกในรอบแรกได้เสร็จสิ้นแล้ว ทางคณะฯ จะไม่คืนแฟ้มผลงานให้ทางไปรษณีย์หรือโดยวิธีอื่น ๆ แต่ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับแฟ้มผลงานคืนได้ด้วยตนเองที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในวันและเวลาราชการ
    2. จดหมายแสดงความสนใจ(LETTER OF INTEREST)ในการเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
      ในหัวข้อ “ เหตุผลที่ข้าพเจ้าเลือกเรียนศาสตร์ทางสถาปัตยกรรม ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 โดยสามารถพิมพ์ด้วยตัวอักษร Font Angsana new, ขนาด 16 point ,Single Space หรือเขียนด้วยลายมือบรรจงพร้อมระบุชื่อ – นามสกุล ตรงหัวกระดาษด้านขวาบนให้ชัดเจน
    3. ใบรายงานผลการเรียน (TRANSCRIPT) ที่ระบุ เกรดเฉลี่ยสะสมของผู้สมัคร ฉบับจริงหรือสำเนาที่มีตราประทับรับรองของสถาบันต้นสังกัด
    4. หนังสือรับรอง (REFERENCE LETTER) เป็นจดหมายรับรองผลงานในแฟ้มผลงาน (PORTFOLIO) ว่าเป็นของผู้สมัครจริงและให้คำแนะนำถึงพัฒนาการ ความมุ่งมั่นและความสามารถของผู้สมัคร โดยจะต้องมาจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำชั้น อาจารย์ในสายวิชาศิลปะ หรืออาจารย์แนะแนวการศึกษา พร้อมลายเซ็นรับรองและตราประทับจากสถาบันต้นสังกัด
    ***หมายเหตุ แบบฟอร์มหนังสือรับรองและรายละเอียดย่อประวัติส่วนตัวนี้ สามารถขอถ่ายสำเนาได้จากทางหน่วยแนะแนวของโรงเรียนหรือหากไม่มีก็สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากทางเวปไซต์ของคณะฯ ได้

  The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942825-8 Ext.107 Fax +66 053 221448