ปรัชญา/วิสัยทัศน์คณะ

ปรัชญา :
สอนให้นักศึกษาเรียน ค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรก สร้างสรรค์ และวิพากษ์ ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล
ปณิธาน :
นำภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การยอมรับในระดับสากล
วิสัยทัศน์ :
เป็นสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นนำในระดับอาเซียน ที่มุ่งนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การยอมรับในระดับสากล
พันธกิจ :
    สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือ
  • จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยมุ่งเน้นมาตรฐานและคุณภาพทางด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งนำความโดดเด่นเฉพาะถิ่น ไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ส่งเสริมความมีเสรีภาพทางการศึกษา ควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม
  • สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โดยพัฒนาภูมิปัญญาพื้นถิ่นร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของสังคม และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
  • นำองค์ความรู้จากการเรียนการสอน และการวิจัยไปสู่การบริการวิชาการ บนพื้นฐานความต้องการของสังคมท้องถิ่น
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น สร้างสรรค์และต่อยอดภูมิปัญญาให้โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  • สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของคน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง
ค่านิยม :
ร่วมแรงร่วมใจ ทำงานอย่างสร้างสรรค์
 

Flag Counter