คุณสมบัตินักศึกษา

คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามปณิธานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้กำหนดให้บัณฑิตแห่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พึงฝักใฝ่ในการฝึกตน เป็นผู้รู้จริง คิดเป็น ปฏิบัติได้ สามารถครองตน ครองคน ครองงาน ด้วยมโนธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม เพื่อให้เป็นแนวทางในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                           จึงกำหนดคุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไว้ดังนี้
1. มีคุณธรรม / จริยธรรม
2. มีคุณภาพทางวิชาการ / วิชาชีพ
3. มีความรักชาติ / รักองค์กร
4. รู้จักใช้ชีวิตที่พอเพียง / รู้จักเสียสละ
5. มีความอดทน / อ่อนน้อมถ่อมตน / สัมมาคารวะ
6. เป็นผู้นำทางสังคม / ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างดียิ่ง
7. มีความรักในบุคคลอื่นที่อยู่ร่วมในสังคม
8. ใช้ปัญญาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ / มีวิจารณญาณในการตัดสินใจเลือกรับในสิ่งที่ดี
9. มีความทันสมัย / มีความรอบรู้ / นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

ทั้งนี้จะเป็นการมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่
(1) เป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอเพียง และมีความสุขที่ยั่งยืน
(2) เป็นทุนมนุษย์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนวิชาการตามหลักสูตรอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรู้ ความเข้าใจ อย่างถ่องแท้ในระเบียบปฏิบัติของสาขาวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน

2. ใช้เวลาว่างจากการศึกษาด้านวิชาการอย่างมีคุณภาพ โดยเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามความสนใจและความถนัด เช่น กิจกรรมด้านกีฬา บำเพ็ญประโยชน์หรือศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เพื่อฝึกฝนทักษะทางสังคม และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน

3. เข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม ทั้งของมหาวิทยาลัยและของคณะที่นักศึกษาสังกัด

4. ให้ความสนใจ ใฝ่รู้ หาแนวทางเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการร่วมกับคณาจารย์อยู่เสมอ

5. พบอาจารย์ที่ปรึกษาสม่ำเสมอ

6. ประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม

Flag Counter