ปรัชญา/วิสัยทัศน์คณะ

ปรัชญา :
สอนให้นักศึกษาเรียน ค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรก สร้างสรรค์ และวิพากษ์ ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล
ปณิธาน :
นำภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การยอมรับในระดับสากล
วิสัยทัศน์ :
มุ่งสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัย เป็นโรงเรียนสถาปัตยกรรมชั้นนำในอาเซียน
ข้อตกลงพันธกิจ :
หล่อหลอมภูมิปัญญาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์
พันธกิจหลัก :
1. การผลิตบัณฑิตทางสถาปัตยกรรม ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
2. การวิจัยทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นร่วมสมัยที่สากลยอมรับ
3. การบริการวิชาการด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นร่วมสมัยต่อชุมชนและสังคม
ค่านิยม :
ร่วมแรงร่วมใจ ทำงานอย่างสร้างสรรค์
 

Flag Counter