คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง : ประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์ : กรรมการ
รองศาสตราจารย์บุญสวาท พฤกษิกานนท์
กรรมการ

คุณประภากร วทานยกุล : กรรมการ
คุณประภากร วทานยกุล
กรรมการ

อาจารย์ ธวัชชัย เตริยาภิรมย์	 : กรรมการ
อาจารย์ ธวัชชัย เตริยาภิรมย์
กรรมการ

อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก : กรรมการ
อาจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ : กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
กรรมการและเลขานุการ#ARCCMU COUNTER

Flag Counter