คณะกรรมการบริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ประธานคณะกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ประธานคณะกรรมการ

ผศ.รณวีร์ สุวรรณทะมาลี : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร
ผศ.รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคลากร

ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม	 : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน
ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน

ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล

อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ : หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม

ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ : หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ : หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางภัทรา จันทราทิตย์ : เลขานุการคณะ / เลขานุการคณะกรรมการ
นางภัทรา จันทราทิตย์
เลขานุการคณะ / เลขานุการคณะกรรมการ#ARCCMU COUNTER

Flag Counter