การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment: ITA) • ข้อมูลพื้นฐานของคณะฯ

 • - โครงสร้างองกร์และการบริหารงาน

 • นโยบายและยุทธศาสตร์ของคณะฯ


 • - แผนปฏิบัติการประจำปี (รออัพเดทอีกครั้ง)

  - แผนงบประมาณประจำปี (รออัพเดทอีกครั้ง)

  - รายงานการติดตามและประเมินผล (รออัพเดทอีกครั้ง)

 • ข้อมูลหลักสูตร

 • - หลักสูตร
 • การจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ • - กรอบแนวทางการดำเนินการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา • มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน
 • - ด้านสนับสนุนการเรียนการสอน (Link)

  - ด้านการวิจัย  - ด้านบริการวิชาการ การบริการรักษาพยาบาล!  #ARCCMU COUNTER

  Flag Counter