หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปีรายละเอียดหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ศึกษาค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรกะและความคิดเชิงวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่ภูมิปัญญาสูงสุดของแต่ละบุคคล ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์รวม ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ วิชาการและวิชาชีพ ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถและสำนึกของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรม โดยแบ่งการเรียนเป็น 5 ปี ดังนี้ชั้นปีที่ 1 : สร้างทักษะความงามสู่การออกแบบเบื้องต้น ฝึกการเขียนภาพตามหลักการออกแบบทัศนศิลป์ การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจำลอง ศึกษากระบวนการพื้นฐานในการออกแบบและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่ว่างและรูปทรง เรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ และเรียนเพิ่มเติมในส่วนของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ
ชั้นปีที่ 1
สร้างทักษะความงามสู่การออกแบบเบื้องต้น ฝึกการเขียนภาพตามหลักการออกแบบทัศนศิลป์ การเขียนแบบ การสร้างหุ่นจำลอง ศึกษากระบวนการพื้นฐานในการออกแบบและการรับรู้ทางสถาปัตยกรรมโดยเฉพาะที่ว่างและรูปทรง เรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม เรียนรู้กฎหมายเบื้องต้น สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิอากาศ และวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ และเรียนเพิ่มเติมในส่วนของคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ


ชั้นปีที่ 2 : สร้างทักษะตรรกะความคิดสู่การออกแบบสร้างสรรค์ ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการถ่ายทอดแนวความคิดไปสู่การออกแบบที่ว่างและประโยชน์ใช้สอยอาคาร ด้วยการใช้จังหวะ ขนาด สัดส่วน และรูปทรง ประกอบการพัฒนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พื้นฐานโครงสร้าง วัสดุ และการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม ฝึกทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น
ชั้นปีที่ 2
สร้างทักษะตรรกะความคิดสู่การออกแบบสร้างสรรค์ ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมที่เน้นการถ่ายทอดแนวความคิดไปสู่การออกแบบที่ว่างและประโยชน์ใช้สอยอาคาร ด้วยการใช้จังหวะ ขนาด สัดส่วน และรูปทรง ประกอบการพัฒนาความรู้ทางประวัติศาสตร์ ปรัชญา การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ และวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ได้แก่พื้นฐานโครงสร้าง วัสดุ และการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม ฝึกทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น


ชั้นปีที่ 3 : สร้างทักษะกระบวนการสร้างสรรค์สู่การออกแบบประยุกต์ร่วมสมัย เน้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเรียนรู้ระบบงานวิศวกรรมอาคารและพลังงาน ต่อยอดประวัติศาสตร์และฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนาประยุกต์สู่การสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เรียนรู้การสำรวจ วิเคราะห์ และวางผัง พื้นที่ตั้งอาคาร ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างจริง การควบคุมงาน การตรวจสอบขั้นตอนและวัสดุ การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง
ชั้นปีที่ 3
สร้างทักษะกระบวนการสร้างสรรค์สู่การออกแบบประยุกต์ร่วมสมัย เน้นการออกแบบงานสถาปัตยกรรมที่สามารถตอบสนองการใช้งานได้จริงมากยิ่งขึ้น พร้อมกับการเรียนรู้ระบบงานวิศวกรรมอาคารและพลังงาน ต่อยอดประวัติศาสตร์และฝึกปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยและล้านนาประยุกต์สู่การสร้างแนวทางใหม่ในการออกแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย เรียนรู้การสำรวจ วิเคราะห์ และวางผัง พื้นที่ตั้งอาคาร ฝึกปฏิบัติงานก่อสร้างจริง การควบคุมงาน การตรวจสอบขั้นตอนและวัสดุ การแก้ปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง


ชั้นปีที่ 4 : สร้างทักษะการออกแบบบูรณาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน ปรัชญาและทฤษฎีการออกแบบ การออกแบบวางผัง การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายควบคุมอาคารและการบริหารจัดการ การฝึกงานกับสำนักงานสถาปนิกระดับอาชีพ และค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม
ชั้นปีที่ 4
สร้างทักษะการออกแบบบูรณาการและวิชาชีพสถาปัตยกรรม ศึกษากระบวนการออกแบบสถาปัตยกรรมในระดับที่ซับซ้อนขึ้น การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน ปรัชญาและทฤษฎีการออกแบบ การออกแบบวางผัง การออกแบบตกแต่งภายใน รวมถึงศึกษาการปฏิบัติวิชาชีพ กฎหมายควบคุมอาคารและการบริหารจัดการ การฝึกงานกับสำนักงานสถาปนิกระดับอาชีพ และค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่สนใจเกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม


ชั้นปีที่ 5 : บูรณาการทักษะสู่วิทยานิพนธ์ ประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์และสรุปออกมาเป็นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว โดยผ่านการศึกษาวิจัยทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และ เสริมมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยการทัศนศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ตลอดการเรียนในหลักสูตร
ชั้นปีที่ 5
บูรณาการทักษะสู่วิทยานิพนธ์ ประมวลความรู้ทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์และสรุปออกมาเป็นผลงานการออกแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะตัว โดยผ่านการศึกษาวิจัยทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพทางสถาปัตยกรรม และ เสริมมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายด้วยการทัศนศึกษาและกิจกรรมพิเศษ ตลอดการเรียนในหลักสูตร

แนวทางการประกอบอาชีพ


- งานวิชาชีพสถาปนิก เช่น สถาปนิกภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาปนิกอิสระ
- งานรับเหมา บริหารจัดการงานก่อสร้าง และงานควบคุมดูแลอาคาร
- อาจารย์สอนในสถาบันการศึกษา
- งานอื่นๆ ทางการออกแบบ ที่ใช้ทักษะทางศิลปะ การบริหารจัดการ และการจัดการที่สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ช่วยในงานนั้นได้


ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ภาคละ 29,000 บาทการรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560


- อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html -#ARCCMU COUNTER

Flag Counter