หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตร 4 ปีรายละเอียดหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักออกแบบสถาปัตยกรรม (เฉพาะทาง) โดยมีทางเลือกให้กับนักศึกษา 4 ทาง ได้แก่ การสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การสร้างสรรค์และการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน การประกอบสร้างสรรค์ทางสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์จินตภาพทางสถาปัตยกรรม

เรียนอะไรใน 4 ปี
เรียนและฝึกปฏิบัติเพื่อให้มีความรู้และทักษะความสามารถ 2 ระดับ คือระดับที่ 1:
เป็นหลักการพื้นฐานของการออกแบบสถาปัตยกรรม แบ่งออกเป็นวิชาด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม สุนทรียภาพทางสถาปัตยกรรม วัสดุ การก่อสร้าง และเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม

ระดับที่ 2:
เป็นความรู้และทักษะเฉพาะทางที่นักศึกษาแยกเลือกเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 แบ่งออกเป็นวิชาด้าน การออกแบบสถาปัตยกรรมทางเลือก สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระในงานสถาปัตยกรรมทางเลือก และวิชากลุ่มวิชาเอกเลือก


แนวทางการประกอบอาชีพ


ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ภาคละ 29,000 บาท
การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเมื่อ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560


- อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html -#ARCCMU COUNTER

Flag Counter