หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
รายละเอียดหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ระบบความคิดและกระบวนการคิดในงานออกแบบสร้างสรคค์จากหลากหลายที่มาของแหล่งความรู้ สร้างให้ผู้เรียนได้มีพื้นฐานความเข้าใจงานออกแบบและวิธีคิดสร้างสรรค์จากหลากหลายแขนงสาขา และสร้างทักษะพื้นฐานสำคัญในศตวรรษที่ 21 ลักษณะของหลักสูตร เน้นการทดลองสร้างกระบวนความคิดที่มีฐานความรู้ในเรื่องการออกแบบไปสู่การเกิดขึ้นของที่ว่างและงานออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นการเรียนการสอนในแนวทางบูรณาการผสมผสาน (Integrated design approach) สร้างบัณฑิตให้เป็นสถาปนิกนักคิด (Architectural Thinker/Conceptual designer) นอกจากนี้ หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษามีความสามารถในการทำงานและแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ (International competency) เน้นให้เกิดทักษะ ความคุ้นเคยในการสื่อสารและเรียนรู้จากสองระบบ ทั้งความเป็นพื้นถิ่นและความเป็นสากล เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และทักษะความสามารถในการทำงานได้ทั่วโลก


แนวทางการประกอบอาชีพวิชาชีพที่ใช้ความรู้บูรณาการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายในแวดวงการทำงานใช้ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและสากล ได้แก่ การออกแบบสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน การทำงานวิชาชีพสร้างสรรค์ในการนำเสนองานออกแบบ การโฆษณา การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบสื่อสร้างสรรค์อื่น ๆ เป็นต้น


ค่าธรรมเนียมการศึกษา


นักศึกษาไทยภาคละ 65,000 บาท
นักศึกษาต่างชาติภาคละ 85,000 บาท
การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเมื่อ วันที่ 7 มีนาคม 2560


- อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html -#ARCCMU COUNTER

Flag Counter