หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม หลักสูตรปกติ
รายละเอียดหลักสูตร


เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการวิจัยและการออกแบบขั้นสูงทางสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม ภายใต้กรอบการวิจัยที่หลากหลาย มุ่งเน้นการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับความก้าวหน้า ทางทฤษฎีและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับผลวัตความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น ประเทศชาติ และโลก เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สามารถแข่งขันระดับสากล

โดยหลักสูตรมีแผนการศึกษา รวม 3 แผน ดังนี้

 • หลักสูตร แผน ก (แบบ 1)
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม) จากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสภาสถาปนิกรับรอง

 • หลักสูตร แผน ก (แบบ 2)
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง

 • หลักสูตร แผน ข (แบบ 3)
 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หรือ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาสถาปัตยกรรม) จากสถาบันที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสภาสถาปนิกรับรอง หรือศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่อง

  แนวทางการประกอบอาชีพ


  - หลักสูตร แผน ก แบบ 1 และ หลักสูตร แผน ก แบบ 2 สามารถประกอบอาชีพ อาจารย์ นักวิชาการ และ นักวิจัย
  - หลักสูตร แผน ข สามารถประกอบอาชีพ สถาปนิก นักบริหารโครงการและก่อสร้าง ประกอบธุรกิจส่วนตัว ตกแต่งภายในและงานออกแบบต่าง ๆ

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา


  ภาคละ 36,000 บาท

  การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเมื่อ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

  - อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html -  #ARCCMU COUNTER

  Flag Counter