หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)รายละเอียดหลักสูตร


เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเน้นการออกแบบขั้นสูงด้านสถาปัตยกรรมที่มีการค้นคว้าและประยุกต์ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองต่อบริบทต่างๆ ในปัจจุบันและในอนาคต เน้นให้บัณฑิตได้เรียนรู้และเปรียบเทียบในบริบททางสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นและสนับสนุนให้บัณฑิตสามารถทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานระดับนานาชาติได้ นักศึกษาจะเรียนในหลักสูตร 2 ปี โดยมีโอกาสไปเรียนที่ Kyoto Institute of Technology เป็นเวลา 6 เดือน

หลักสูตรแบบ 2 (แผน ก แบบ ก2)
1. เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 5 ปี หรือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) หลักสูตร 4 ปี ที่ได้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก หรือหลักสูตรที่เทียบเท่าจากสถาบันต่างประเทศ โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. เกณฑ์เงื่อนไขภาษาต่างประเทศเป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เงื่อนไขภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
4. คุณสมบัตินอกเหนือจากนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนี้

แนวทางการประกอบอาชีพ


- นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
- สถาปนิกในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
- ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา


ภาคละ 90,000 บาท


การรับรองคุณภาพมาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบเมื่อ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

- อ้างอิงจาก http://www.mua.go.th/users/bhes/MUA_CURR/CurrCer2.html -#ARCCMU COUNTER

Flag Counter