ผู้บริหารประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ : คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผศ.รณวีร์ สุวรรณทะมาลี : รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผศ.รณวีร์ สุวรรณทะมาลี
รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน
ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน

ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ : รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล

อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์ : หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม

ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ : หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
ผศ.กวิน ว่องวิกย์การ
หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม

ผศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์ : หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์
หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

อาจารย์ กานต์ คำแก้ว : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
อาจารย์ กานต์ คำแก้ว
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์
ผศ.ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์

อาจารย์รัตน์ ตัณฑจำรูญ : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร
อาจารย์รัตน์ ตัณฑจำรูญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กร

นางภัทรา จันทราทิตย์ : เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
นางภัทรา จันทราทิตย์
เลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์#ARCCMU COUNTER

Flag Counter