คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 
    โครงสร้างของ 5 ปี  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตในงานสถาปัตยกรรม  
ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
  ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต

001101

. .

101

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3

207183

.ฟส .

183

ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3

801111

สถ .

111

ฟิสิกส์สำหรับนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6

801105

สถ .

105

ปฏิบัติการออกแบบพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม 2

176100

.ศท .

100

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 3
  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3
  รวมl 20
     
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต

001102

. .

102

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 3

206191

.คณ .

1 91

คณิตศาสตร์ทั่วไปสำหรับสังคมศาสตร์ 1 3

801112

สถ . .

112

Iปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 6

801121

สถ . .

121

สถาปัตยกรรมวิจักษ์ 3

702101

บธ .กง .

101

การเงินในชีวิตประจำวัน 3
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
  รวมl 21
     
  ชั้นปีที่ 2  
Fภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต

001201

. .

201

การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล 3

801106

สถ . .

106

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 2 1

801214

สถ . .

214

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 1 6

801235

สถ . .

235

โครงสร้างสถาปัตยกรรม 1 3

801234

สถ.ส.

234

การเขียนแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรม 3
  กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ 3
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3
  รวมl 22
     
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต

001202

. .

202

ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ 3

หรือ

801204

สถ . .

204

ภาษาอังกฤษสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6

801215

สถ . .

215

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 3

801225

สถ . .

225

ประวัติศาสตร์ศิลปสถาปัตยกรรม 3

801236

สถ . .

236

โครงสร้างสถาปัตยกรรม 2 3

801233

สถ . .

233

วัสดุและการก่อสร้างเบื้องต้น 3

801241

สถ . .

241

การศึกษาและการสำรวจพื้นที่ตั้งอาคารสถาปัตยกรรม 3
  รวมl 21
     
  ชั้นปีที่ 3  
Fภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต

801301

สถ . .

301

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบสถาปัตยกรรม 3

801317

สถ . .

317

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 6

801321

สถ . .

321

ประวัติศาสตร์ ทฤษฎีและปรัชญาทางสถาปัตยกรรม 3

801331

สถ . .

331

วัสดุและการก่อสร้างประยุกต์ 3

801336

สถ . .

336

โครงสร้างสถาปัตยกรรม 3 3
  รวมl 18
     
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต

801318

สถ . .

318

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 4 6

801333

สถ . .

333

ระบบอาคารและพลังงาน 1 3

801361

สถ . .

361

สถาปัตยกรรมร่วมสมัย 3

801381

สถ.ส.

381

การฝึกงานก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม 3
  วิชาเอกเลือก 3
  วิชาเลือกเสรี 3
  รวม 21
     
  ชั้นปีที่ 4  
  ทางเลือกที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต

801413

สถ . .

413

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6

801434

สถ . .

434

ระบบอาคารและพลังงาน 2 3

801452

สถ . .

452

Iสถาปัตยกรรมภายใน 3

801481

สถ . .

481

ทฤษฎีการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3

801571

สถ.ส.

571

หลักการออกแบบและวางผังเมือง 3
  รวมl 18
     
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต

801483

สถ.ส.

483

การฝึกงานทางสถาปัตยกรรม 3
  วิชาเอกเลือก 6
  รวม 9
     
  ชั้นปีที่ 4  
  ทางเลือกที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต

801413

สถ . .

413

ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 6

801434

สถ . .

434

ระบบอาคารและพลังงาน 2 3

801452

สถ . .

452

สถาปัตยกรรมภายใน 3

801481

สถ . .

481

ทฤษฎีการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม 3

801571

สถ.ส.

571

หลักการออกแบบและวางผังเมือง 3
  วิชาเอกเลือก 3
  รวมl 21
     
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต

801484

สถ.ส.

484

สหกิจศึกษา 6
  รวมl 6
     
  ชั้นปีที่ 5  
ภาคการศึกษาที่ 1   หน่วยกิต

801521

สถ . .

521

ทฤษฎีและปรัชญาการออกแบบ 3

801591

สถ . .

591

ปฏิบัติการเตรียมวิทยานิพนธ์ 3
  วิชาเลือกเสรี 3
  รวมl 9
     
ภาคการศึกษาที่ 2   หน่วยกิต

801599

สถ . .

5 99

วิทยานิพนธ์ 9
  รวมl 9

Flag Counter