Welcome to FACMU BOOKS

1. การอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม

 
ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์และการจัดการมรดกวัฒนธรรม
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
จำนวนหน้า 158 หน้า
ราคา ----
 

2. เอกสารประกอบการสอนวิชา เคหการ

 
ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอนวิชา เคหการ
ผู้แต่ง ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
จำนวนหน้า 184 หน้า
ราคา ----
 

3.ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

 
ชื่อเรื่อง ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิโชค เลขะกุล
จำนวนหน้า 182 หน้า
ราคา ----
 

4. เอกสารประกอบการสอน การวาดเส้นและเขียนแบบสถาปัตยกรรม

ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน
การวาดเส้นและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต สัยเจริญ
จำนวนหน้า 95 หน้า
ราคา ----
 

5. เอกสารประกอบการสอน ทฤษฎีและปรัชญาสถาปัตยกรรมยุคหลังสมัยใหม่POSTMODERN

ชื่อเรื่อง เอกสารประกอบการสอน
ทฤษฎีและปรัชญาสถาปัตยกรรมยุคหลังสมัยใหม่POSTMODERN
ผู้แต่ง ดร.สันต์ สุวัจฉราภินันท์
จำนวนหน้า 193 หน้า
ราคา ----

6. เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 801317 ปฏิบัตการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 3 Architectural Design Studio 3

ชื่อเรื่อง เอกสารคำสอนกระบวนวิชา 801317 ปฏิบัตการออกแบบสถาปัตยกรรม 3 3 Architectural Design Studio 3
ผู้แต่ง ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
จำนวนหน้า 174 หน้า
ราคา ----

7. การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน

ชื่อเรื่อง การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและชุมชน
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
จำนวนหน้า 64 หน้า
ราคา ----

8. ๒๐:21 เชียงเก่า : เชียงใหม่

ชื่อเรื่อง 20:21 เชียงเก่า : เชียงใหม่
ดาวน์โหลด

9. เมืองเชียงใหม่

ชื่อเรื่อง เมืองเชียงใหม่
หนังสือรวบรวมบทความวิชาการสถาปัตยกรรม
ดาวน์โหลด