Asst.Prof. Kawin Wongwigkarn


Asst.Prof. Kawin Wongwigkarn


Head : Center of Architectural Research and Academic Services
e-Mail : kawin.w@cmu.ac.th
Tel : 053-942825-8 Ext.102

Work and Experience

  • บ้านเรียนสถาปัตยกรรมแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์. เชียงใหม่: สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.); 2012. 91หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)


Research

  • หัวหน้าโครงการวิจัย : ภูมิปัญญาการใช้ไม้กับสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองหลวงพระบาง
  • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการออกแบบแนวความคิดสถาปัตยกรรม โรงเรียนนานาชาติสงขลา แห่งที่ 2
  • ผู้ร่วมวิจัย : ต้นกล้ารากแก้ว . . การประเมินแนวคิดทางสถาปัตยกรรมร่วมสมัยในภาคเหนือตอนบน
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : บ้านเรียน: สถาปัตยกรรมแห่งการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การเปรียบเทียบภูมิปัญญาในการพัฒนาการของบ้านพื้นถิ่นไทลื้อระหว่างพื้นที่เลือกสรรใน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ประเทศไทยกับพื้นที่เลือกสรรในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การวิจัยสถาปัตยกรรมของเด็กที่ซ่อนอยู่ในโลกของผู้ใหญ่ : กรณีศึกษา "โรงเรียนอนุบาล"
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : มิติที่ซ่อนอยู่สำหรับเด็กที่อาศัยอยู่ในเรือนชนบทภาคเหนือของไทย กรณีศึกษาหมู่บ้านกระเหรี่ยง อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน


Flag Counter