ผศ.ดร. ยุทธนา ทองท้วม


ผศ.ดร. ยุทธนา ทองท้วม


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน

ผลงานทางวิชาการ

 • อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ. จังหวัดเชียงใหม่: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน; 2013. 105หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • การผลิตน้ำค้างโดยระบบหลังคาเทอร์โมอิเล็กทริกสำหรับบ้านขนาดเล็ก. การประชุมสัมมนาวิชาการพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 พลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท รีเจนท์ บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2555
 • โลกสีแสดกับสถาปัตยกรรมสีเขียว 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 1 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2013 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • การเพิ่มสมรรถนะช่องแสงด้านข้างด้วยแผงกันแดดที่ผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -. 2
 • ความคุ้มค่าของการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานผสานระบบพลังงานทดแทน กรณีศึกษา อาคารสำนักงานโครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหา
 • การทดลองออกแบบชุ่งแสงด้านข้างเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวด ล้อม. งาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555 ” (Thailand Research Expo 2012) ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ หน้า33 -34. 2012. 380 ส.ค. 28 2012

งานตีพิมพ์

 • ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ : 2558
 • บทความวิชาการเรื่องการลดพลังงานไฟฟ้าใน อาคารโยการใช้แผงกันแดดผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปี่ 32 ฉบับที่ 5 กันยายน-ตุลาคม 2556 : 2557
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์งานแสดงผลงานงานสถาปนิกล้านนา งานบ้านลมหายใจพลังงานแสงอาทิตย์ : 2557
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์งานแสดงผลงานงานสถาปนิกล้านนา งานอาคารเรียนวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : 2557
 • นำเสนอผลงานสร้างสรรค์งานแสดงผลงานงานสถาปนิกล้านนา โรงเรียนนานาชาติสงขลา : 2557
 • บทความในวารสารวิชาการวารสารมหาสารคาม : 2556
 • บทความวิจัยงาน ENETT : 2556
 • บทความวิจัยงาน TREC : 2556
 • บทความวิชาการอื่นๆ : 2556
 • การเพิ่มสมรรถนะช่องแสงด้านข้างด้วยแผงกันแดดที่ผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 3, 2012 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2555 : 2555
 • การลดพลังงานไฟฟ้าในอาคารโดยการใช้แผงกันแดดผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์ การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 วันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 จังหวัดมหาสารคาม : 2555
 • ความคุ้มค่าของการออกแบบอาคารประหยัดพลังงานผสานระบบพลังงานทดแทน กรณีศึกษาอาคารสำนักงานโครงการศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 3, 2012 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25 พฤษภาคม 2 : 2555

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

 • ผู้ร่วมวิจัย : การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวย ความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ-574859397
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : อิทธิพลของการใช้แผ่นสะท้อนรังสีอาทิตย์ร่วมกับอุปกรณ์บังแดดที่ผสานระบบเซลล์แสงอาทิตย์
 • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการออกแบบแนวความคิดสถาปัตยกรรม โรงเรียนนานาชาติสงขลา แห่งที่ 2
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : อาคารสาธิตการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่ง แวดล้อม กรณีศึกษาโครงการศูนย์นวัตกรรมรักษ์น้ำ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การผลิตน้ำค้างโดยระบบหลังคาเทอร์โมอิเล็กทริกผสานเซลล์แสงอาทิตย์
 • ผู้ร่วมวิจัย : การพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุผนังอาคาร
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : คู่มือผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารในแง่ของการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการออกแบบและก่อสร้างอาคารในแง่ของการออกแบบเพื่อการประหยัดพลังงาน
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการประสิทธิภาพของปล่องระบายอากาศในบ้านพักอาศัยบริเวณชานเมืองเชียงใหม่
 • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • ผู้ช่วยผู้วิจัย : โครงการสาธิตบ้านที่มีกรอบอาคารเป็นฉนวนและระบายความร้อนด้วยวิธีการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอุทยานตำนานศิลป์เพื่อเชิดชูคุณค่างานศิลปะในท้องถิ่น
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบถนนวัฒนธรรม
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาเพื่อกำหนดเกณฑ์ประเมินการออกแบบติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับอาคารภาครัฐให้เกิดความคุ้มทุน


Flag Counter