Asst.Prof. Ronawee Suwantamalee


Asst.Prof. Ronawee Suwantamalee


Associate Dean for Administrative Affairs and Human Resource Development
e-Mail : ronawee.s@cmu.ac.th
Tel : 053-942833

Work and Experience

  • พื้นที่กลางเมืองเชียงใหม่กับแนวคิดในการพัฒนา 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลงของเมืองเ
  • โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุใน พื้นที่ลำปาง. เชียงใหม่: สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (สสพ.); 2012. 75หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
  • แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโพธิ์ร่มรื่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้; 2012. 90หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
  • โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน. เชียงใหม่: การเคหะแห่งชาติ; 2012. 250หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)


Research

  • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ลำปาง
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : แนวทางการพัฒนาพื้นที่สาธารณะโพธิ์ร่มรื่น อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
  • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการประเมินทิศทางและแนวทางการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
  • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการการศึกษาระบบถอดประกอบเรือนไทยในการพัฒนาเป็นบ้านเพื่อกรณีฉุกเฉิน
  • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค


Flag Counter