ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ


ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ


คณบดี
เมล์ : channarong.sri@cmu.ac.th
โทร : 053-942801

ผลงานทางวิชาการ

 • ชาญณรงค์:ศรีสุวรรณ. OVERLAY HOUSING PHENOMENON IN HISTORICAL TOWN: CASE STUDY OF WIANG KUM KAM, CHIANG MAI, THAILAND. Knowledge and Architectural Design in Beijing 2013 ; 1 : 137 - 148. (วารสาร)
 • ชาญณรงค์:ศรีสุวรรณ. โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม : ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย. หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 9 (กันยายน 2555-สิงหาคม 2556) 2012 ; 1 : 159 - 186. (วารส
 • ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาและเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ กับพันธกิจเพื่อเมืองเชียงใหม่ 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพ

งานตีพิมพ์

 • บทความเรื่อง การปรยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย Applying of photogrammetric technique for architectural surveying in Thailand : 2558
 • พิมพ์หนังสือเรื่อง เวียงกุมกาม รูปแบบสถาปัตยกรรมและการสันนิษฐาน Wiang Kum Kam and architectural presumption : 2558
 • พิมพ์หนังสือ รวมบทความ เมืองเชียงใหม่ สถาปัตยกรรม และความเชื่อ : 2558
 • จัดทำหนังสือ เวียงกุมกาม สถาปัตยกรรมและการสัณนิษฐาน : 2557
 • เขียนบทความ ให้กับศูนย์ล้านนาคดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง พุทธสถาปัตยกรรมล้านนา วัด ผังวัด และงานสถาปัตยกรรมที่เกี่ยวเนื่อง : 2557
 • จัดทำหนังสือ รวมบทความ เชียงใหม่ : สถาปัตยกรรมและความเชื่อ : 2557
 • เอกสารประกอบการสอน วิชา สถาปัตยกรรมวิจักษ์ Architectural Appriceation : 2556
 • เขียนบทความ ในหนังสือรวมบทความวิชาการ เรื่อง ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลงของเมืองเขียงใหม่ : 2556
 • เขียนบทความวิชาการ เรื่อง โฟโตแกรมเมตรีกับงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: ทบทวนองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้กับงานสถาปัตยกรรมไทย Photogrammetry in architectural conservation: Literature review and possible applications for Thai traditional architect : 2555
 • บทความวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องโฟโตแกรมเมตริคในงานอนุรักษ์สถาปัตยกรรม: การศึกษาที่ผ่านมาและความเป็นไปได้ในการนำมาใช้กับการสำรวจงานสถาปัตยกรรม ไทย วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์ : 2555

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการ “ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คลังความรู้ในการอนุรักษ์และจัดการภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น สู่สากล-5781G93A1”
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การประยุกต์ใช้วิธีการสำรวจรังวัดด้วยภาพ กับงานสถาปัตยกรรมในประเทศไทย
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมือง ลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้ร่วมวิจัย : เทคนิควิธีในการออกแบบพิพิธภัณฑ์
 • ที่ปรึกษาโครงการ : ความคาดหวังของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดนิทรรศการภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : แนวคิดและภูมิปัญญาของการใช้วัสดุและเทคนิควิทยาการก่อสร้างที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมเพื่อศาสนา
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : สถาปัตยกรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์เวียงกุมกาม : กรณีศึกษา วัดกานโถม
 • ที่ปรึกษาโครงการ : แบบจำลองคณิตศาสตร์เพื่อพยากรณ์การใช้พลังงานในอาคารประเภทที่อยู่อาศัย กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่


Flag Counter