Lect. Taweesak Kaittiweerasak


Lect. Taweesak Kaittiweerasak


Head : Architectural Design and Consultant Center
e-Mail : taweesak.k@cmu.ac.th
Tel : 053-942802

Work and Experience

 • วิเคราะห์สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของอาคารราชการไทยเพื่อหาแนว ทางการออกแบบ. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช.; 2013. 73หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของเมืองเชียงใหม่กับการวางผัง 1 รวมบทความวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2556 ภายใต้โครงการจัดทำผลงานวิชาการเพื่อเผยแพร่ ความรู้และภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่อาเซียน “ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ประเพณี และความเปลี่ยนแปลง
 • แนวความคิดการออกแบบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • ความสับสนเชิงทฤษฎีในการใช้สัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ . การประชุมวิชาการ ประจำปี 2556 Built Environment Research Associates Conference 4, 2013 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี หน้า596 -606. 2013.
 • การถอดรหัสและการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์เพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 109หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • สัญวิทยา: การถอดรหัสและการประยุกต์อัตลักษณ์ไทยเพื่อเป็นแนวทางการออกแบบ. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -.
 • ทักษาเมืองเชียงใหม่ 1 จุลสาร หำยนต์ 2 เชียงใหม่ 2006 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)

Publication

 • บทความผลงานสร้างสรรค์สถาปัตยกรรม เรื่อง หอเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : กระบวนการคิดสร้างสถาปัตยกรรม : 2558
 • โปสเตอร์งานสร้างสรรค์ ในงานการประชุมวิชาการ “ปอยปัญญา : หนึ่งทศวรรษมหาบัณฑิต สกว. ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์” : 2558
 • ความสับสนเชิงทฤษฏีในการใช้สัญวิทยาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ : 2556
 • ประชุมวิชาการ BEARC เรื่อง สัญวิทยา ซ การถอดรหัสและการประยุกต์อัตลักษณ์ไทยในแนวความคิดการออกแบบ : 2555
 • การศึกษาผังเมืองโบราณ กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว : 2553

Research

 • รองหัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการจัดทำพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum) เรื่องที่อยู่อาศัยที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนเมือง ลับแล : ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้ร่วมวิจัย : วิเคราะห์สัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและการสื่อสารของอาคารราชการไทยเพื่อหาแนวทางการออกแบบ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาผังเมืองโบราณ : กรณีศึกษา เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการวิจัยเพื่อออกแบบวางผังพื้นที่ประวัติศาสตร์กลางเมืองเชียงใหม่และ สร้างเครือข่ายเพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการและเผยแพร่ข้อมูลทางด้านสถาปัตยกรรม ล้านนาและศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงภูมิภาค
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : แนวความคิดการวางผังเมืองเชียงใหม่เก่า กรณีศึกษาเปรียบเทียบกับผังเมืองสุโขทัยเก่า
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาผังเมืองโบราณ : กรณีศึกษาเมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


Flag Counter