ผศ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ


ผศ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการกำกับทิศทางองค์กร
เมล์ : ruht.t@cmu.ac.th
โทร : 053-942842

ผลงานทางวิชาการ

  • The Cost Effectiveness of Typical Materials in Relation to Indoor Comfort of Passive Cooling Strategies Appropriate for Small One Story House in Chiang Mai, Thailand. The 13th Conference on Computer-Aided Architectural Design Research in Asia Faculty of A

งานตีพิมพ์

  • การเปรียบเทียบการผลการเีรียนของนักศึกษาโครงการรับตรงกับโครงการคัดเลือกส่วนกลาง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2555
  • เตรียมเขียนบทความทางวิชาการเพื่อรอการตีพิมพ์ : 2554
  • บ้านอนุรักษ์พลังงาน : 2554
  • An application on passive cooling house in Chiang Mai : 2553
  • The cost effectiveness of typical materials in relation to indoor comfort of passive cooling strategies appropriate for small one storey house in Chiang Mai, Thailand : 2551

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

  • หัวหน้าโครงการวิจัย : โรงเรียนประถมพอเพียงสำหรับเด็กยากจน (กรณีศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่
  • ผู้ร่วมวิจัย : การพัฒนาบทเรียนเรื่องการทดสอบการไหลของอากาศในอาคารด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
  • ผู้ร่วมวิจัย : การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนาชุดอุปกรณ์ทดสอบคุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุผนังอาคาร


Flag Counter