Asst.Prof. Karn Khamkaew


Asst.Prof. Karn Khamkaew


Assistant Dean for Special Affairs and Cooperate Communications
e-Mail : karn.khamkaew@cmu.ac.th
Tel : 053-942825 Ext.118

Work and Experience

 • จดหมายข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • จาก 2 มิติเป็น 3 มิติ . . . สื่อนิทรรศการ 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
 • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์; 2012. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารวิชาการที่เป็นบรรณาธิการ)
 • โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่: การเคหะแห่งชาติ; 2012. 250หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
 • การใช้วัสดุในท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรมในพื้นที่ห่างไกล. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ หน้า -. 2012. 12

Publication

 • จดหมายข่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ประจำปี 2557. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2557
 • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2557
 • จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556. จังหวัดเชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2013. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : 2557

Research

 • ผู้ร่วมวิจัย : การเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ-574859397
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : โครงการจ้างที่ปรึกษา สำรวจเพื่อพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และบริเวณโดยรอบ
 • ผู้ร่วมวิจัย : ภูมิปัญญาการใช้ไม้กับสถาปัตยกรรม กรณีศึกษา “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เมืองหลวงพระบาง
 • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การสำรวจรังวัดอาคารคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพื่อปรับปรุงให้เป็นหอวัฒนธรรมนิทัศน์เมืองแพร่
 • ผู้ร่วมวิจัย : โครงการเสริมสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้คุณธรรม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
 • หัวหน้าโครงการวิจัย : การใช้ไม้ไผ่เพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างบ้านพักอาศัยที่ยั่งยืนในเขตภาคเหนือตอนบน


Flag Counter