นาง ภัทรา จันทราทิตย์


นาง ภัทรา จันทราทิตย์


เลขานุการคณะ
เมล์ : pattra.ch@cmu.ac.th
โทร : 053-942973

ปฏิบัติหน้าที่


  • ควบคุม ดูแล กำกับผู้ใต้บังคับบัญชา แก้ไขปัญหา ตรวจสอบการดำเนินงานในงานบริหารทั่วไป งานการเงินการคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผนและประกัน คุณภาพการศึกษา งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และงานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
  • จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ และการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะฯ
Flag Counter