ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ


ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล


งานตีพิมพ์

  • The Characteristic of Selling Space in Fresh Markets in Chiang Mai,Thailand งาน International Alliance Sustainable Urbanization and Regeneration at Kashiwa,Japan ,October 24-27,2014 : 2558

ผลงานวิจัยเชิงโครงการ

  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การส่งเสริมอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ของกาดหลวงเชียงตุง ภายใต้พลวัตการเปลี่ยนแปลงเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ไท
  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การพัฒนา


Flag Counter