Asst.Prof.Dr. Piyadech Arkarapotiwong


Asst.Prof.Dr. Piyadech Arkarapotiwong


Chair : Department of Architecture
e-Mail : piyadech.ar@cmu.ac.th
Tel : 053-942825-28 Ext. 105

Work and Experience

  • การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย. จังหวัดเชียงใหม่: ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2555; 2013. 123หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
  • The structural network pattern of stakeholder collaboration in conservation management in living heritage site: analyzed by social network analysis. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICOMOS 2013 หัวข้อ “Asian Forgotten Heritage: Perception, Preservation and P
  • บ้านสุทธภักติ กว๊านพะเยา 1 จดหมายข่าวคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 2 1 จังหวัดเชียงใหม่ 2012 (บทความวิชาการภายในหน่วยงาน)
  • การศึกษากระบวนการวางผังสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในเขตอนุรักษ์กรณีศึกษา บ่อน้ำพุร้อน อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง. เชียงใหม่: คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2012. 110หน้า (รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย)
  • การวางผังเพื่อสุขภาพสำหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์: กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน. การประชุมวิชาการ ประจำปี 2555 (Built Environment Research Associates’ Conference: BERAC 3. 2012) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเ

Publication

  • บทความ "เชียงใหม่กับสถาปัตยกรรมโมเดิร์น" ใน Newsletter ภาคฤดูร้อน ปี 2556 : 2557

Research

  • หัวหน้าโครงการวิจัย : การศึกษาปัจจัยแห่งการดำรงอยู่ของอัตลักษณ์ชุมชนรอบวัดภายใต้กระแสการอนุรักษ์และการพัฒนาในปัจจุบัน กรณีศึกษา เมืองน่าน ประเทศไทย


Flag Counter