ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ผู้บริหารผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ


คณบดี
เมล์ : channarong.sri@cmu.ac.th
โทร : 053-942801

ผศ. รณวีร์ สุวรรณทะมาลี


รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เมล์ : ronawee.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942833

ผศ.ดร. ยุทธนา ทองท้วม


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน
เมล์ : yuttana.t@cmu.ac.th

ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
เมล์ : pandin.oun@cmu.ac.th

ผศ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการกำกับทิศทางองค์กร
เมล์ : ruht.t@cmu.ac.th
โทร : 053-942842

ผศ. กานต์ คำแก้ว


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เมล์ : karn.khamkaew@cmu.ac.th
โทร : 053-942825 Ext.118

ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์
เมล์ : rattapong.a@cmu.ac.th
โทร : 053-942833

ผศ. ปิยะบุญ นิลแก้ว


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมล์ : piyaboon.n@cmu.ac.th
โทร : 053-942841

ผศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์


หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
เมล์ : piyadech.ar@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext. 105

ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ


หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
เมล์ : kawin.w@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-8 Ext.102

อ. ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์


หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
เมล์ : taweesak.k@cmu.ac.th
โทร : 053-942802

นาง ภัทรา จันทราทิตย์


เลขานุการคณะ
เมล์ : pattra.ch@cmu.ac.th
โทร : 053-942973
Flag Counter