ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกนาย สุรชัย สิงห์โทราช


พนักงานปฏิบัติงาน (อาคารสถานที่)
เมล์ : surachai.singh@cmu.ac.th
โทร : 053-942829

นาย อัตพนธ์ จันทร์เป็ง


พนักงานปฏิบัติงาน
เมล์ : atapon.j@cmu.ac.th
โทร : 053-942832

นาย เล็ก ศรีวิลัย


พนักงานช่าง
เมล์ : lek.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942832

นาย สัมพันธ์ ฉุยฉาย


พนักงานช่าง
เมล์ : sumphan.c@cmu.ac.th

นาย พิชิตชัย ใจปัญญา


พนักงานช่าง
เมล์ : pichitchai.j@cmu.ac.th
โทร : 053-942832
Flag Counter