ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์นาง ณัฐิกานต์ แก้วเกษา


พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
เมล์ : nattikan.k@cmu.ac.th
โทร : 053-942816

นางสาว อภิญญา ปรีชาพานิชพัฒนา


พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
เมล์ : apinya.p@cmu.ac.th
โทร : 053-942816

นางสาว สุภชานันท์ อินใจ


พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
เมล์ : supachanan.a@cmu.ac.th
โทร : 053-942844

นางสาว อัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ


พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
เมล์ : atcharawadee.j@cmu.ac.th

นางสาว ธนพร พันธุ์นรา


พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
เมล์ : tanaporn.pannara@cmu.ac.th
Flag Counter