ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

คณาจารย์ประจำผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ


คณบดี
เมล์ : channarong.sri@cmu.ac.th
โทร : 053-942801

ผศ.ดร. ยุทธนา ทองท้วม


รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการสู่ชุมชน
เมล์ : yuttana.t@cmu.ac.th

ผศ. รณวีร์ สุวรรณทะมาลี


รองคณบดีฝ่ายบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เมล์ : ronawee.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942833

ผศ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและการกำกับทิศทางองค์กร
เมล์ : ruht.t@cmu.ac.th
โทร : 053-942842

ผศ. กานต์ คำแก้ว


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
เมล์ : karn.khamkaew@cmu.ac.th
โทร : 053-942825 Ext.118

ผศ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชีพสัมพันธ์
เมล์ : rattapong.a@cmu.ac.th
โทร : 053-942833

ผศ. กวิน ว่องวิกย์การ


หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
เมล์ : kawin.w@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-8 Ext.102

อ. ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์


หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
เมล์ : taweesak.k@cmu.ac.th
โทร : 053-942802

ผศ. ปิยะบุญ นิลแก้ว


ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมล์ : piyaboon.n@cmu.ac.th
โทร : 053-942841

อ.ดร. ธีรยุทธ อินทจักร์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : thirayut.inthachak@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.102

ผศ.ดร. อภิโชค เลขะกุล


อาจารย์ประจำ
เมล์ : apichoke.l@cmu.ac.th

ผศ. สถาปนา กิตติกุล


อาจารย์ประจำ
เมล์ : sathapana.k@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.115

รศ.ดร. กรุณา รักษวิณ


อาจารย์ประจำ
เมล์ : karuna.r@cmu.ac.th
โทร : 053-942804

รศ.ดร. ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี


อาจารย์ประจำ
เมล์ : rawiwan.o@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.105

ผศ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล


อาจารย์ประจำ
เมล์ : burin.thara@cmu.ac.th

ผศ.ดร. วัชรพงษ์ ชุมดวง


อาจารย์ประจำ
เมล์ : watcharapong.c@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.114

ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ


รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตรสู่สากล
เมล์ : pandin.oun@cmu.ac.th

ผศ.ดร. เอกชัย มหาเอก


อาจารย์ประจำ
เมล์ : ekkachai.m@cmu.ac.th

รศ.ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง


อาจารย์ประจำ
เมล์ : vitul.l@cmu.ac.th
โทร : 053-942805

รศ.ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย


อาจารย์ประจำ
เมล์ : nawit.ong@cmu.ac.th
โทร : 053-942824

ผศ. คมสัน ธีรภาพวงศ์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : komson.tee@cmu.ac.th
โทร : 053-942817

รศ.ดร. ธานัท วรุณกูล


อาจารย์ประจำ
เมล์ : tanut.w@cmu.ac.th

รศ.ดร. องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ


อาจารย์ประจำ
เมล์ : angunthip.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942974

ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ


อาจารย์ประจำ
เมล์ : chaowalid.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942979

อ. ชดา ร่มไทรย์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : chada.r@cmu.ac.th
โทร : 053-942825 Ext.118

ผศ.ดร. ปิยเดช อัครโพธิวงศ์


หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
เมล์ : piyadech.ar@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext. 105

ผศ.ดร. สุมาวลี จินดาพล


อาจารย์ประจำ
เมล์ : sumavalee.ch@cmu.ac.th

ผศ.ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา


อาจารย์ประจำ
เมล์ : umpiga.sh@cmu.ac.th

ผศ.ดร. ฐิตยา สารฤทธิ์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : titaya.s@cmu.ac.th

รศ.ดร. ปรานอม ตันสุขานันท์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : pranom.t@cmu.ac.th

รศ.ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : sant.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942803

อ. ปวร มณีสถิตย์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : paworn.m@cmu.ac.th

อ.ดร. กษมา พลกิจ


อาจารย์ประจำ
เมล์ : kasama.polakit@cmu.ac.th

อ. ยุพเรศ สิทธิพงษ์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : yuppared.s@cmu.ac.th

อ.ดร. ชมพูนุท ชมภูรัตน์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : chompoonoot.ch@cmu.ac.th

ผศ. อนฏ กิจนุกูล


อาจารย์ประจำ
เมล์ : anott.k@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.103

อ.ดร. จิรันธนิน กิติกา


อาจารย์ประจำ
เมล์ : chiranthanin.kitika@cmu.ac.th

อ.ดร. รุ่งพรรษา น้อยจันทร์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : rungpansa.n@cmu.ac.th

อ. โอลิเวอร์ โลเซอร์


อาจารย์ชาวต่างประเทศ
เมล์ : oliver.loesser@cmu.ac.th
Flag Counter