ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมนางสาว วราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์


หัวหน้างานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
เมล์ : waraporn.l@cmu.ac.th
โทร : 053-942843

นางสาว สุรีรัตน์ แสงประทีป


พนักงานปฏิบัติงาน (บริการวิชาการ)
เมล์ : sureerat.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942843

นางสาว ศิรินันท์ ภักดี


พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานวิจัย)
เมล์ : sirinant.pak@cmu.ac.th
โทร : 053-942843
Flag Counter