ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรมนางสาว สุวภัทร รักศิลปกิจ


พนักงานปฏิบัติงาน (ประสานงานโครงการ)
เมล์ : suwaputt.ruk@cmu.ac.th
โทร : 053-942808

นาย บรรจบ ทิพยะ


พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่เขียนแบบ)
เมล์ : bunjub.thippaya@cmu.ac.th
โทร : 053-942822 ต่อ 109

นางสาว สุภัทรา ไชยวงค์


พนักงานปฏิบัติงาน (ประสานงานโครงการ)
เมล์ : supattra.ch@cmu.ac.th
โทร : 053-942822 ต่อ 104
Flag Counter