ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

คณาจารย์พิเศษผศ. สุริยา รัตนพฤกษ์


อาจารย์พิเศษ

อ. เลี่ยม ธีรัทธานนท์


อาจารย์พิเศษ

อ. จุลพร นันทพานิช


อาจารย์พิเศษ

อ. อาวุธ อังคาวุธ


อาจารย์พิเศษ

อ. ซี เลียง ฮวง


อาจารย์พิเศษ

อ. ไมเคิล เดวิท ครอฟท์


อาจารย์พิเศษ
Flag Counter