ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

คณาจารย์พิเศษผศ. สุริยา รัตนพฤกษ์


อาจารย์พิเศษ
เมล์ : suriya.r@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext. 111

อ. เลี่ยม ธีรัทธานนท์


อาจารย์พิเศษ
เมล์ : liam.t@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.103

อ.ดร. จุลทัศน์ กิติบุตร


อาจารย์พิเศษ
เมล์ : chulathat@yahoo.com

อ. ธวัชชัย เตริยาภิรมย์


อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เมล์ : N/A

อ. จุลพร นันทพานิช


อาจารย์พิเศษ
เมล์ : chullaporn@arc.cmu.ac.th

อ. อาวุธ อังคาวุธ


อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
เมล์ : arwut@arc.cmu.ac.th

อ. ซี เลียง ฮวง


อาจารย์ชาวต่างประเทศ
เมล์ : ziliang.huang@cmu.ac.th

อ. ไชยยันต์ ปานะจำนงค์


อาจารย์พิเศษ
เมล์ : N/A

อ. ไมเคิล เดวิท ครอฟท์


อาจารย์ชาวต่างประเทศ
เมล์ : varaibletiture@gmail.com
Flag Counter