ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

คณาจารย์ลาศึกษาต่อผศ. รัฏฐา ฤทธิศร


อาจารย์ประจำ
เมล์ : rattha.li@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext.119

อ. สุภัค พฤกษิกานนท์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : supuck.p@cmu.ac.th
โทร : 053-942825-28 Ext. 105

อ. ปิยาฉัตร ศิริวรรณ


อาจารย์ประจำ
เมล์ : piyachat.s@cmu.ac.th

อ. ดำเนิน เต๋จ๊ะใหม่


อาจารย์ประจำ
เมล์ : damnoen.t@cmu.ac.th

อ. วรงค์ วงศ์ลังกา


อาจารย์ประจำ
เมล์ : warong.w@cmu.ac.th

อ. ภัทรา รังสิโรจน์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : patra.l@cmu.ac.th

อ. อณล ชัยมณี


อาจารย์ประจำ
เมล์ : anon.ch@cmu.ac.th

อ. อลิษา หงษ์ทอง


อาจารย์ประจำ
เมล์ : alisa.h@cmu.ac.th

อ. ณัฏฐกิตติ์ เพ็ชรสุริยา


อาจารย์ประจำ
เมล์ : Natthakit.p@cmu.ac.th

นางสาว กณิศา สัตยานุรักษ์


พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
เมล์ : kanisa.s@cmu.ac.th

อ. ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ


อาจารย์ประจำ
เมล์ : poom.sub@cmu.ac.th

อ. วรางคณา จวงจันดี


อาจารย์ประจำ
เมล์ : warangkana.ju@cmu.ac.th

อ. พิชญ์วุฒิ วิรุตมวงศ์


อาจารย์ประจำ
เมล์ : pitchawut.v@cmu.ac.th

อ. พิไลพร นุ่นมา


อาจารย์ประจำ
เมล์ : pilaiporn.n@cmu.ac.th
Flag Counter