ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

สำนักงานคณะนางสาว สุมนา ปริญญาปริวัฒน์


หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ

นาง รัตติกาล จันทร์ฟู


เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาว กิรดา พุ่มพงษ์


พนักงานปฏิบัติงาน (บุคคล)

นางสาว เนตยา จันทร์เพ็ญ


นักการเงินและบัญชี

นางสาว เขมจิรา แดงอร่าม


นักการเงินและบัญชี

นางสาว นันทพร พริ้วขำ


พนักงานปฏิบัติงาน (พัสดุ)

นางสาว สุนัดดา สงวนเดช


พนักงานปฏิบัติงาน (ประกันคุณภาพการศึกษา)

นางสาว สิรินุช ศรีประเสริฐ


พนักงานปฏิบัติงาน (นโยบายและแผน)

นาง กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์


นักการเงินและบัญชี

นางสาว จุนเจือ คำแก้ว


พนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)

นางสาว วิภาดา จี้รัตน์


พนักงานปฏิบัติงาน (ประชาสัมพันธ์)

นางสาว อรภัทร ทองเปราะ


พนักงานปฏิบัติงาน

นาย ฉัตรมงคล สมรูป


เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นาย ชัยฤทธิ์ ฤทธิ์จรูญ


พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
Flag Counter