ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

สำนักงานคณะนาง ภัทรา จันทราทิตย์


เลขานุการคณะ
เมล์ : pattra.ch@cmu.ac.th
โทร : 053-942973

นางสาว สุมนา ปริญญาปริวัฒน์


หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
เมล์ : sumana.p@cmu.ac.th
โทร : 053-942812

นาง รัตติกาล จันทร์ฟู


เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เมล์ : rattikan.j@cmu.ac.th
โทร : 053-942806

นางสาว กิรดา พุ่มพงษ์


พนักงานปฏิบัติงาน (บุคคล)
เมล์ : kirada.p@cmu.ac.th
โทร : 053-942810

นางสาว เนตยา จันทร์เพ็ญ


นักการเงินและบัญชี
เมล์ : nettaya.c@cmu.ac.th
โทร : 053-942807

นางสาว เขมจิรา แดงอร่าม


นักการเงินและบัญชี
เมล์ : kemjira.d@cmu.ac.th
โทร : 053-942807

นางสาว นันทพร พริ้วขำ


พนักงานปฏิบัติงาน (พัสดุ)
เมล์ : nuntaporn.p@cmu.ac.th
โทร : 053-942812

นางสาว สุนัดดา สงวนเดช


พนักงานปฏิบัติงาน (ประกันคุณภาพการศึกษา)
เมล์ : sunadda.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942967

นางสาว สิรินุช ศรีประเสริฐ


พนักงานปฏิบัติงาน (นโยบายและแผน)
เมล์ : sirinuch.sri@cmu.ac.th
โทร : 053-942968

นาง กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์


นักการเงินและบัญชี
เมล์ : kanjana.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942807

นางสาว จุนเจือ คำแก้ว


พนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)
เมล์ : junjue.k@cmu.ac.th
โทร : 053-942845

นางสาว วิภาดา จี้รัตน์


พนักงานปฏิบัติงาน (ประชาสัมพันธ์)
เมล์ : wipada.j@cmu.ac.th
โทร : 053-942966

นางสาว อรภัทร ทองเปราะ


พนักงานปฏิบัติงาน
เมล์ : orapat.t@cmu.ac.th
โทร : 053-942966

นาย ฉัตรมงคล สมรูป


เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เมล์ : chatmongkhon.s@cmu.ac.th
โทร : 053942806

นาย ชัยฤทธิ์ ฤทธิ์จรูญ


พนักงานบริการฝีมือ (ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)
เมล์ : chairit.r@cmu.ac.th
Flag Counter