ติดต่อเรา

- ผู้บริหาร
- คณาจารย์ประจำ
- คณาจารย์พิเศษ
- คณาจารย์ลาศึกษาต่อ
- คณาจารย์ลาเพิ่มพูนความรู้

สำนักงานคณะ
- สำนักงานคณะ
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์
- หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
- หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
- ห้องสมุด

งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
- หน่วยนโยบายและแผน
- หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา
- สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
- หน่วยกิจการนักศึกษา บัณฑิต และสมาคมวิชาชิพสัมพันธ์

หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
- ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
- ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
- ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์นาย นิรันดร์ สร้อยคำ


พนักงานปฏิบัติงาน (สารสนเทศสัมพันธ์)
เมล์ : nirun.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942809

นาย พศวีร์ บุญประคอง


พนักงานปฏิบัติงาน (โสตทัศนศึกษา)
เมล์ : possawee.b@cmu.ac.th
โทร : 053-942969

นาย ภูดิศ พรหมศรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เมล์ : pudis.pro@cmu.ac.th
โทร : 053-942814

นาย ศรัณย์ แสงทอง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เมล์ : saran.s@cmu.ac.th
โทร : 053-942837
Flag Counter