FACULTY OF ARCHITECTURE , CHIANGMAI UNIVERSITY
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home » Contact Us

Contact Us
ผังองค์กร
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
ลาศึกษาต่อ
ลาเพิ่มพูนความรู้
บุคลากรคณะ
สำนักงานคณะ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะ
หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุด
 
หน่วยบริการการศึกษา
หน่วยนักศึกษาและบัณฑิต
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

นางสาว จามจุรีย์ อินทวงค์

พนักงานปฏิบัติงาน (วิเทศสัมพันธ์)
อีเมล์ : chamchuri.i@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-942970

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448