FACULTY OF ARCHITECTURE , CHIANGMAI UNIVERSITY
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Home » Contact Us

Contact Us
ผังองค์กร
ฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พิเศษ
ลาศึกษาต่อ
ลาเพิ่มพูนความรู้
บุคลากรคณะ
สำนักงานคณะ
หน่วยวิเทศสัมพันธ์
สำนักงานคณะ
หน่วยสารสนเทศและห้องคอมพิวเตอร์
หน่วยบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้องสมุด
 
หน่วยบริการการศึกษา
หน่วยนักศึกษาและบัณฑิต
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
หน่วยวิจัยและบริการวิชาการ
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรม
ศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

นางสาว สุภชานันท์ อินใจ
พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
อีเมล์ : supachanan.a@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-942844
นาง ณัฐิกานต์ แก้วเกษา
พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
อีเมล์ : nattikan.k@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-942816

นางสาว อภิญญา ปรีชาพานิชพัฒนา
พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
อีเมล์ : apinya.p@cmu.ac.th
โทรศัพท์ : 053-942816
นางสาว อัจฉราวดี จันทร์ต๊ะเครือ
พนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา)
อีเมล์ : atcharawadee.j@cmu.ac.th

นางสาว กณิศา สัตยานุรักษ์
พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
อีเมล์ : kanisa.s@cmu.ac.th
นางสาว ธนพร พันธุ์นรา
พนักงานปฏิบัติงานช่วยสอน
อีเมล์ : tanaporn.pannara@cmu.ac.th


The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448