Dean Activities
Executive Activities 2017 | Activities Gallery
Page 1

28 Apr 2017
พิธีดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
28 Apr 2017
พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560
13 Apr 2017
ขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ และพระพุทธรูปสำคัญมหาวิทยาลัยและจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560
05 Apr 2017
Lecture Series “Platform 10 Photography in everyday life” by Rammy Narula
30 Mar 2017
การประชุมวิชาการสร้างสรรค์ระดับชาติ 'ภูมิปัญญาพื้นถิ่นสร้างสรรค์'
29 Mar 2017 - 03 Apr 2017
หนังสือสารคดีเรื่อง "บ้านเรือน ตัวตน คนไท ในอินเดีย" ได้รับรางวัลหนังสือดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภทหนังสือสารคดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
27 Mar 2017
คณบดีร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทย
17 Mar 2017
พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน
19 Feb 2017
การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Porto Portugal ถอดบทเรียน เมืองสร้างสรรค์ เมืองมรดกโลก กรณีศึกษา: เมือง Porto ประเทศโปรตุเกส
09 Feb 2017
โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2560
06 Feb 2017
คณาจารย์และนักศึกษาจาก Beijing Jiaotong University เข้าเยี่ยมชมคณะ
24 Jan 2017
พิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2559
23 Jan 2017
กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 51
20 Jan 2017
Home Coming Day
14 Jan 2017
วันเด็ก ประจำปี 2560
11 Jan 2017
All School Meeting ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448