Dean Activities
Executive Activities 2017 | Activities Gallery
Page 1 2

16 Sep 2017
พิธีสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
16 Sep 2017
พิธีศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดห้องพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
09 Sep 2017
ประเพณี ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี ประจำปี 2560
08 Sep 2017
บริษัท บุญถาวร ไรท์ติงเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโครงการพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง”
06 Sep 2017
Lecture Series 2017 หัวข้อ “Steel Sheet Architecture” โดย Professor Hiroaki Kimura
03 Sep 2017
พิธีเปิดนิทรรศการ สล่าล้านนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในชุมชนที่มีคุณค่า
02 Sep 2017
พิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 5
01 Sep 2017
พิธีเปิดโครงการ workshop และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Insitute of Technology (KIT)
31 Aug 2017
พิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU
17 Aug 2017
ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2560
16 Aug 2017
All School Meeting ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
29 Jul 2017 - 06 Aug 2017
โครงการ 'ปลูกต้นกล้า ...สล่าล้านนา' หลักสูตรที่ 2 การสืบสานงานช่างลายคำล้านนา
26 Jul 2017
โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ (รหัส 60)
21 Jul 2017
โครงการอบรมสร้างความเข้าใจเรื่ององค์กรแห่งคุณภาพ
21 Jul 2017
ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมไต้หวันเข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
21 Jul 2017
คณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เข้าเยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
19 Jul 2017
ผศ.ดร.ยุทธนา ทองท้วม รับรางวัลด้านนวัตกรรมการบูรณาการไอซีทีในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2559
14 Jul 2017
การเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัยและการเรียนการสอนร่วมกับ School of Architecture, Shibaura Institute of Technology
29 Jun 2017
พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
29 Jun 2017
โครงการผักสวนครัว-ริมรั้วถาปัตย์ (Happy Body)
22 Jun 2017 - 23 Jun 2017
โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
14 Jun 2017
โครงการให้ความรู้ด้านการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (โครงการ Happy Money)
13 Jun 2017
โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำคำขอ งบประมาณแผ่นดิน

The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448