Activity Gallery
   
Semester 2/2007
Wooden Project
Untitled Document

INFO


MID-TERM: WOODEN SHELTER FOR A SINGLE RECOVERING PATIENT

1) Program Mid-term Project: “From Hand-made to Space of a Wooden shelter”:
The illness+ resting space

เป็นการออกแบบที่บูรณาการกับวิชาโครงสร้าง (Arct 222) วัสดุและการก่อสร้าง (Arct 223) รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ (Arct 204) ที่เน้นเรื่องงานไม้เป็นหลัก ซึ่งโจทย์การออกแบบนั้นนอกจากจะต้องมีความถูกต้องในหลักการโครงสร้างไม้แล้ว ตัวงานออกแบบในส่วนของวิชาสตูดิโอนั้นจะเกี่ยวพันกับประเด็นทางความคิดของที่ว่างสำหรับผู้ป่วยโรดเรื้อน หรือ วัณโรคที่ต้องที่พักอาศัยในลักษณะที่พักฟื้นส่วนตัว โดยมีการตีความประเด็นถึงการอยู่อาศัยและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและการเยี่ยวยารักษาโรคแบบล้านนา ที่ต้องการความเข้าใจและการถ่ายทอดการตีความใหม่ๆ เป็นที่ว่าง Spatial design project ที่ผ่านกระบวนการเกลาความคิดต่อยอดออกมาในรูปของเทคนิดทางงานโครงสร้างและวัสดุไม้ในสถาปัตยกรรม (Wooden tectonic space)


2) AIM:

ให้นักศึกษาทำการตีความและสร้างความเข้าใจในประเด็นของการออกแบบที่ว่างที่สัมพันธ์กับ ความสะอาด อาการป่วย การรักษาพยาบาลและการพักผ่อน โดยนักศึกษาจะต้องตีความและคลี่คลายประเด็นไปสู่การออกแบบในลักษณะของที่พักฟื้นผู้ป่วย หรือลักษณะของ Shelter ใช้พักฟื้น ตามแต่การเข้าใจและตีความของนักศึกษาแต่ละคนและในแต่ละกลุ่มอาจารย์

โปรเจดจะต้องมีการตีความประเด็นถึงการอยู่อาศัยและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและการเยี่ยวยารักษาโรคแบบล้านนา ที่ต้องการความเข้าใจและการถ่ายทอดการตีความใหม่ๆ เป็นที่ว่าง Spatial design project ที่ผ่านกระบวนความคิดในรูปของเทคนิดทางงานโครงสร้างและวัสดุไม้ในสถาปัตยกรรม (Wooden tectonic space) ทำให้การออกแบบในงานชิ้นนี้จะเน้นไปสู่ “ที่ว่าง” ที่ห่อหุ้มด้วย “ไม้” ทั้งหมด ที่นักศึกษาจะต้องใช้ความรู้ที่ได้จากวิชาโครงสร้าง (Arct 222) และวัสดุและการก่อสร้าง (Arct 223) แสดงถึงความเข้าใจในระบบระเบียบของ โครงสร้างไม้ วัสดุและการก่อสร้างที่เกี่ยวกับ งานไม้ ในส่วนนี้จะเป็นการทำงานที่เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของงานส่งของทั้งสองรายวิชาด้วย

งานในโปรเจคนี้แบ่งออกเป็น สามส่วนด้วยกัน คือ

ส่วนที่ 01 - การนำเอาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของล้านนาพื้นถิ่นมาศึกษาและตีความไปสู่แนวความคิดเริ่มต้นของงานไม้และ ที่ว่างสามมิติ

ส่วนที่ 02 – การสร้าง ออกแบบให้เข้ากับการใช้งานและวัตถุประสงค์ของความต้องการ

ส่งงานในขั้นนี้ในวันจันทร์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2550 เวลา 19.00 น.

DEADLINE Mid-tern Project: 26 Nov. 2007 at 19.00 p.m.

ส่วนที่ 03 - การทำงานโมเดลไม้เพื่อความเข้าใจและความถูกต้องในการออกแบบงานโครงสร้างและวัสดุไม้ โดยการแบ่งกลุ่ม 8 กลุ่มและทำงานที่มีคะแนนสูงสุด 8 ชิ้นด้วยกัน ดังนี้

8 selected Models:

ในงานชิ้นนี้จะมีการคัดเลือกขึ้นมาทำจริงๆจากงาน top 8 ในชั้นเป็นโมเดลไม้ ขนาดสัดส่วนสแกล 1:4 เป็นงานกลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่ม ใช้เวลาทำประมาณ อาทิตย์ครึ่ง และเตรียมพร้อมเพื่อการจัดนิทรรศการร่วมกันกับ Tripนครวัด ประเทศกัมพูชา ณ.ห้องแสดงนิทรรศการของคณะ

โดยนักศึกษาจะถูกแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 8 กลุ่ม หลังจากทริปกัมพูชา

SCHEDULE ตารางเวลา :

Grouping for Models แบ่งกลุ่มและเลือกงาน : Class Thursday 06 Dec 2007

Constitutional day Break วันหยุดรัฐธรรมนูญ : Monday 10 Dec 2007

DEADLINE MODEL : 13 Dec. 2007 at 17.00 p.m.
Also, an opening day of STUDIO 2 “ANKOR and WOODEN PROJECT” EXHIBITION


3) REQUIREMENT (ความต้องการพื้นที่ใช้สอย)

นักศึกษาจะต้องออกแบบ “ที่ว่างทางสถาปัตยกรรม” สำหรับที่พักฟื้นผู้ป่วย หรือลักษณะของ Shelter ไม้ที่ใช้พักฟื้น ตามการเข้าใจและตีความของนักศึกษาแต่ละคนและตามแต่ละกลุ่มอาจารย์ โดยให้การออกแบบสถาปัตยกรรมนี้สามารถตอบสนองความต้องการของการใช้งานดังนี้

1- ที่นอนพักผ่อนสำหรับ 1 เตียง พร้อมพื้นที่สำหรับนั่งพักผ่อน หรือทำงาน (รวมถึงใช้สำหรับพยาบาลเวรเข้าตรวจดูแล)
2- ห้องน้ำ ประกอบไปด้วย โถนั่ง อ่างล้างหน้า ฝักบัวอาบน้ำ
3- พื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อน ดูรายการทีวี สันทนาการต่างๆ
4- พื้นที่สำหรับทานอาหารและครัวแพนทรีเล็กๆ
5- พื้นที่ระเบียง หรือ เฉลียงชมวิวบรรยากาศภายนอก
6- พื้นที่ซักล้างทำความสะอาดต่างๆ (ใช้สำหรับตากผ้าที่ซักเองภายในและสำหรับแม่บ้านทำความสะอาด)

ที่ตั้ง
กำหนดให้ใช้ที่ว่างบริเวณเรือนไม้ล้านนาและเรือนไม้ไผ่ทางด้านหน้าของคณะ (เลือกปรับตามขนาดของอาคารได้ตามเหมาะสม)

การนำเสนองาน ดังนี้
1- งานแสดงแบบในรูปสองมิติ ลงกระดาษขนาด A2 โดยแสดงงานออกแบบที่ประกอบไปด้วย
- รูปผังบริเวณ 1 รูป scale 1: 200
- แปลน ทุกชั้น scale 1: 100
- รูปด้าน ทุกด้าน scale 1: 100
- รูปตัด 2 รูป เป็นอย่างน้อย scale 1: 100
- และการบรรยายแนวความคิดในการออกแบบตีความ ไปสู่งานโครงสร้างไม้ (in English version)
2- งานแสดงแบบในรูปสามมิติ เช่น Model ประกอบหรืองานคอนเซป 3 มิติเพื่อแสดงแนวความคิด 1 ชิ้น
3- งานที่ประกอบร่วมกันกับ วิชาโครงสร้าง (Arct 222) วัสดุและการก่อสร้าง (Arct 223) รวมถึงวิชาภาษาอังกฤษ (Arct 204)