ARCCMU NEWS INDEX

ลำดับ ชื่อ NEW_ID LINK TYPE
1 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ 220 doc/220.pdf 2
2 งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 2551 221 doc/221.pdf 2
3 ขอรับทุนการศึกษามูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2551 222 doc/222.pdf 2
4 ปฏิทินกิจกรรม ปี 2551 224 doc/224.pdf 2
5 รับสมัครทุน เทสโก้ โลตัส 225 doc/225.pdf 2
6 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิฯ ดร.บัวเรศ คำทอง 226 doc/226.pdf 2
7 รับสมัครนักศึกษาทุน บ.ชอยส์ มินิสโตร์ 227 doc/227.pdf 2
8 ทุนนักศึกษากิจกกรมดีเด่น 228 doc/228.pdf 2
9 รับสมัครนศ.เงินกู้ กยศ.ที่ผู้ปกครองรายได้เกิน 150,000 แต่ไม่เกิน 200,000 ด่วนภายใน 13 มิย.51 เท่านั้น 229 doc/229.pdf 2
10 ทุนมูลนิธิจอมพล ป.พิบูลสงคราม 230 doc/230.pdf 2
11 ทุนการศึกษามูลนิธิ นายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง 233 doc/233.pdf 2
12 ด่วน ทุน Bangkok post จำนวน 50,000 บาท 234 doc/234.pdf 2
13 เปลี่ยนวันส่งสัญญาเป็น 11 กค.51 สำหรับนักศึกษาเงินกู้ รหัส 51 และผู้ที่กู้รอบพิเศษ(ไม่ทันรอบแรก) โปรดอ่าน 236 doc/236.doc 2
14 ดาวน์โหลดใบสมัครทุนศิลป์จุ่ม 238 doc/238.doc 2
15 คณะผู้บริหารโครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านการบริหารของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันพุธที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๑ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 240 doc/240.pdf 2
16 นักศึกษาเงินกู้รหัส 51 และผู้ที่ยื่นกู้ไม่ทันรอบแรก ให้พิมพ์ มชท50 ยืนยันการกู้ที่กองกิจฯ 29-30 กค.51 241 doc/241.xls 2
17 เอกสารข้อแนะนำ สำหรับนศ.เงินกู้รหัส 51 และผู้ที่กู้ไม่ทันรอบแรก (เพิ่มเติมจากประกาศที่1) 242 doc/242.doc 2
18 ประกาศผู้ที่ได้รับทุนศิลป์จุ่ม 51 243 doc/243.pdf 2
19 รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศ ของ IAESTE Thailand ประจำปี 2552 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2551 246 doc/246.pdf 2
20 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถาบันการศึกษาให้กับนักศึกษาในส่วนภูมิภาค ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ 249 doc/249.pdf 2
21 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ Flash Animation Presentation 250 doc/250.doc 2
22 สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม - 6 กันยายน 2551 258 doc/258.pdf 2
23 ประชาสัมพันธ์การอบรมรุ่นที่ 4 โครงการ"สิงห์สร้างสรรค์คนทีวีปี3" วันที่ 30 สิงหาคม 2551 259 doc/259.pdf 2
24 โครงการ Open House ประจำปีการศึกษา 52 260 doc/260.doc 2
25 การจัดสรรงบประมาณเพื่อไปเสนอผลงาน หรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 หมดเขต 29 สิงหาคม 2551 261 doc/261.pdf 2
26 ขอเชิญร่วมฟังเทศน์ในรายการ "รถด่วนขบวนพิเศษ" 263 doc/263.pdf 2
27 ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมแสดงนิทรรศการและขอเชิญชมนิทรรศการงาน'วันนักประดิษฐ์'และ'วันนักประดิษฐ์นานาชาติ'ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552 265 doc/265.pdf 2
28 ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการในงาน'การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551'(Thailand Research Expo 2008) ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย. 51 266 doc/266.pdf 2
29 ขอเชิญส่งผลงานประกวดสื่อรณรงค์ภาวะโลกร้อน รับสมัครถึงวันที่ 15 ก.ย.51 267 doc/267.pdf 2
30 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติสำหรับการจัดทำบัตรสมาชิกห้องสมุด 268 doc/268.pdf 2
31 การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดินปี 2553 ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2551 269 doc/269.pdf 2
32 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2552 270 doc/270.doc 2
33 ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ มันสมองสองมือสองเท้าที่เท่าเทียมของหญิงชาย เปิดรับสมัครและรับภาพเข้าประกวดวันที่ 12 ก.ย. 2551 274 doc/274.pdf 2
34 ขอเรียนเชิญเข้าร่วม และ/หรือนำเสนอบทความในการประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ในวันที่ 17 ตุลาคม 2551 276 doc/276.pdf 2
35 ประชุมวิชาการ เรื่อง "Cyber Space ตัวตน การแนะแนวชีวิตและสังคม" 277 doc/277.pdf 2
36 การจัดสรรงบประมาณ เพื่อไปเสนอผลงาน หรือ ฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 ภายในวันที่ 29 ส.ค. 2551 279 doc/279.pdf 2
37 ขอเชิญเข้าร่วมเสนอผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในการสัมมนาวิชาการระดับชาติ 282 doc/282.pdf 2
38 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ย.2551 284 doc/284.pdf 2
39 งานสัมมนาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2551 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และผังเมือง ม.ธรรมศาสตร์ วันที่ 28 พ.ย.51 286 doc/286.pdf 2
40 รับนักศึกษาที่มีความสามารถดีเด่นทางการกีฬา เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2552 288 doc/288.pdf 2
41 รับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย(NRCT-ICSSR) ประจำปี 2551หมดเขต 15 ก.ย. 51 289 doc/289.pdf 2
42 ขอเชิญบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมรับฟังเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ โดยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อธิการบดี ในวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2551 เวลา 15.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาส 290 doc/290.pdf 2
43 ข่าวจากสกอ. เรื่องม.ในกำกับโมฆะหรือไม่ 291 doc/291.pdf 2
44 National Geographic International Photography Contest 2008 หมดเขต 19 กันยายน 2551 299 doc/299.pdf 2
45 โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2552 300 doc/300.pdf 2
46 การประกวดแข่งขันเพลงอาเซียน ASEAN Anthem หมดเขต 30 กันยายน 2551 309 doc/309.pdf 2
47 ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ RD Camp หมดเขต 17 กันยายน 2551 310 doc/310.pdf 2
48 เรียนเชิญร่วมเสวนากลุ่มสถาปนิก จ.เชียงใหม่ 311 doc/311.pdf 2
49 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่องพลังบริสุทธิ์แห่งวิทยาศาสตร์ กับการผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม ในวันเสาร์ที่ 6 ก.ย.51 318 doc/318.pdf 2
50 ขอเชิญร่วมงานและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุม 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 26-28 พ.ย. 51 319 doc/319.pdf 2
51 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2552 ภายใน 15 ตุลลาคม 2552 320 doc/320.pdf 2
52 เปตองสมเด็จย่ามหากุศล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 322 doc/322.pdf 2
53 เปตองสมเด็จย่ามหากุศล วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2551 ณ สนามเปตอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 323 doc/323.pdf 2
54 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี 2550 324 doc/324.pdf 2
55 โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 หมดเขต 15 กันยายน 2551 325 doc/325.pdf 2
56 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ หมดเขต 30 กันยายน 326 doc/326.pdf 2
57 ประกวดเรียงความในหัวข้อ อุ้มโลกให้หายร้อน หมดเขต วันที่ 15 กันยายน 2551 328 doc/328.pdf 2
58 ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤจิกายน 2551 330 doc/330.pdf 2
59 งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ไทย- ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 12 พฤจิการยน 2551 331 doc/331.pdf 2
60 ขอเชิญส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์เข้าร่วมโครงการ CHEERIL EADING ROADSHOW AND WORKSHOP 2008 332 doc/332.pdf 2
61 โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท 333 doc/333.pdf 2
62 เปิดรับโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท(ปูนซีเมนต์ไทยนครหลวง จำกัด สนับสนุนกิจกรรม)ภายในวันที่ 12 กันยายน 2551 334 doc/334.pdf 2
63 ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการอบรมและพัฒนาบุคลากรประเมินระดับอาคารอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 4 รุ่น 335 doc/335.pdf 2
64 ทุนรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 336 doc/336.pdf 2
65 โครงการอบรม วาดเส้น สีน้ำ ถ่ายภาพและท่องเที่ยวสถาปัตยกรรมกับอาจารย์คณะสถาปัตย์ มช. รุ่นที่ 5 ระหว่าง 6-10 ตุลาคม 2551 ขยายเวลารับถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 337 doc/337.pdf 2
66 ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องคนรุ่นใหม่...ใส่ใจการเรียนรู้@CMU Library วันเสาร์ที่ 6 กันยายน 2551 338 doc/338.pdf 2
67 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยเรื่อง อันเนื่องมาแต่งานพระเมรุ ศุกร์ที่ 12 ก.ย.51 340 doc/340.pdf 2
68 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน Le Paradis des Fleurs ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 341 doc/341.pdf 2
69 กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัย โดยการจัดนิทรรการเอเชียตะวัออกเฉียงใต้ในทะเล United in Diversity Cultural Awareness Exhibition : Maritime Southeast Asia ระหว่างวันที่ 1 -30 กันยายน 2551 342 doc/342.pdf 2
70 แถลงการณ์คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องปัญหาวิกฤติของประเทศ โดยมีมติร่วมกันเรียกร้องต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันดำเนินการคลี่คลายวิกฤติของประเทศ 343 doc/343.pdf 2
71 แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจัดโครงการ ลานสรวง ข่วงศิลป์ 3 344 doc/344.pdf 2
72 การประชุมทางวิชาการนานาชาติ ISACS 2008 346 doc/346.pdf 2
73 เชิญชวนให้หน่วยงานเสนอชื่อบุคคลหรือสถาบันเข้ารับรางวัล Tyler Prize 2009 347 doc/347.pdf 2
74 สำนักงานวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการประจำปี 2551 เรื่อง การบริหารการพัฒนาในบริบทของการเปลี่ยนแปลง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ก.ย. 51 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร 348 doc/348.pdf 2
75 Concert Zoo for Us Chiang Mai Volumel 1 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2551 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว 349 doc/349.pdf 2
76 ร่วมฟังบรรยาย เรื่อง มหาวิทยาลัยกำกับของรัฐ กรณีการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2551 ณ หอประชุมอาคารรวมและบัณฑิตศึกษา (ตรงข้ามประตูเกษตรศาสตร์) 352 doc/352.pdf 2
77 ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัยขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร 353 doc/353.pdf 2
78 บัณฑิตวิทยาลัย ม.ศิลปากร ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและประชาสัมพันธ์ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 19 ก.ย.51 ณ ศูนย์มนุษยวิทยา สิรินธร ตลิ่งชัน 354 doc/354.pdf 2
79 ขอเรียนเชิญร่วมโครงการ SIAM CENTER DESIGN FORWARD:GRAPHIC DESIGn CONTEST 355 doc/355.pdf 2
80 ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษเรื่อง มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กรณีการเปลี่ยนสภาพเป็นพนักงาน 359 doc/359.pdf 2
81 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐาน ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 11-18 ต.ค.51 ณ ตึกสุจิโต ชั้น 5 (สงฆ์อาพาธ) คณะแพทยศาสตร์ มช.โดยมีค่าลงทะเบียน 1,000 บาท สมัครถึงวันที่ 11 ต.ค.51 361 doc/361.pdf 2
82 คณะอุสาหกรรมเกษตรจัดเวทีเสวนาความปลอดภัยอาหารสัญจร ครั้งที่ 16 และ 17 ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2551 362 doc/362.pdf 2
83 นำเสนอการประกวดสถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็ก ประเภทนักศึกษา แจ้งยืนยันก่อนวันที่ 30 กันยายน กำหนดส่งผลงานวันที่ 1-31 ตุลาคม 2551 363 doc/363.pdf 2
84 ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 29 กันยายน 2551 364 doc/364.pdf 2
85 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ของสถาบันราชภัฏสุราษฎ์ธานี ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 365 doc/365.pdf 2
86 จดหมายข่าวสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 366 doc/366.pdf 2
87 FuturArc Prize for green building design 367 doc/367.pdf 2
88 โครงการประกวด Network Security Contest 2008 หมดเขต 10 ตุลาคม 2551 368 doc/368.pdf 2
89 A Voyage of Songs International Choral Competition 2009 369 doc/369.pdf 2
90 Gastech 2009 Student Program 370 doc/370.pdf 2
91 โครงการ ISA อบรมความรู้สำหรับสถาปนิกใหม่ 51 371 doc/371.pdf 2
92 Can I Change The World Design Contests 2008 372 doc/372.pdf 2
93 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 373 doc/373.pdf 2
94 กองกลางฯ ขอเชิญร่วมทำบุญแร่วมในพิธีทอดกฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2551 ณ วัดฝายหิน ในวันเสาร์ที่ 25 ต.ค.51 เวลา 14.00 น. 374 doc/374.pdf 2
95 ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์อาทิตย์คุณธรรมของนักศึกษาไทยครั้งที่ 2 375 doc/375.pdf 2
96 สถานบริการวิชาการมนุษยศาสตร์ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม ค่ายการดูแลสุขภาพหลังการเกษียณอายุราชการในวันที่ 11-12 ต.ค.51 ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ต เชียงใหม่ 376 doc/376.pdf 2
97 โครงการฝึกอบรมภาคีสถาปนิกมืออาชีพรุ่นที่ 1 377 doc/377.pdf 2
98 ศูนย์ศึกษาและฝึกอบรมการวิจัย ขอเชิญท่านและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ 378 doc/378.pdf 2
99 ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการ ภายใน 15 ตุลาคม 2551 379 doc/379.pdf 2
100 ขอเรียนเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2552 ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2551 380 doc/380.pdf 2
101 ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปีพุทธศักราช 2552 381 doc/381.pdf 2
102 โครงการประกวดเรียงความเพื่อฉบองครบรอบ 175 ปี ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา 382 doc/382.pdf 2
103 กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 383 doc/383.pdf 2
104 กำหนดการและวิธีการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 /2551 (ป.โท) 384 doc/384.pdf 2
105 ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญ หมดเขต 30 กันยายน 2551 385 doc/385.pdf 2
106 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตัวอาคาร การตกแต่งภายในและภูมิภาคสถาปัตย์ สถานบริการปฐมภูมิ 386 doc/386.pdf 2
107 วิทยาลัยดุริยศิลป์ ม.พายัพ ขอประชาสัมพันธ์งานแสดงคอนเสิร์ตและการจัดบรรยายพิเศษโดยนักดนตรีชาวไทยและต่างประเทศ วันที่ 27 กันยายน 2551 387 doc/387.pdf 2
108 เอกสารแนบประกอบโครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2552 389 doc/389.doc 2
109 ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบ ระดับนักศึกษา ในงานสถาปนิกล้านนา 2551 390 doc/390.pdf 2
110 ขอเชิญส่งบทความและผลงานวิจัย 391 doc/391.pdf 2
111 การประกวดภาพถ่ายอาคารศาลปกครอง ในหัวข้อ มุมใหม่ศาลปกครอง มองผ่านวิวไฟน์เดอร์ หมดเขต 30 กันยายน 2551 392 doc/392.pdf 2
112 ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานเข้าร่วมในการประชุม International Conference on Human Capital Development 393 doc/393.pdf 2
113 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2552 394 doc/394.pdf 2
114 โครงการประกวดออกแบบ 3 คุณธรรมนำไทย ชิงทุนการศึกษากว่า 700,000 พร้อมโล่เกียรติยศ หมดเขต 31 ตุลาคม 2551 395 doc/395.pdf 2
115 เชิญร่วมประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 396 doc/396.pdf 2
116 เชิญร่วมประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 21 เรื่อง University Autonomy 397 doc/397.pdf 2
117 รับสมัครแข่งขันชิงทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน โครงการ Global Undergraduate Exchange Program และ Undergraduate Intensive English Language Study Program 399 doc/399.pdf 2
118 โครงการ Global Undergraduate Exchange Program และ Undergraduate Intensive English Language Study Program 400 doc/400.pdf 2
119 การสัมมนาประจำปี TCDC สร้างธุรกิจ เชื่อมความคิด โยงวัฒนธรรม 401 doc/401.doc 2
120 กิจกรรม CJ Workshop 402 doc/402.pdf 2
121 โครงการอบรม วาดเส้น สีน้ำ ภาพถ่ายและท่องเที่ยวสถาปัตยกรรม รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6- 10 ตุลาคม 2551 ณ ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (สี่แยกกลางเวียง) 403 doc/403.pdf 2
122 โครงการประกวดแบบระดับนักศึกษา งานล้านนา51: ที่เก่า....เหลาใหม่ Friendly Alien: 2x5x5x1 Box of memory (ขยายเวลารับสมัครถึง วันที่ 14 พ.ย. 51) 404 doc/404.doc 2
123 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ส่งผลงานเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤจิการยน 2551) 405 doc/405.pdf 2
124 Design Your Own Kitchen ร่วมประกวดออกแบบชุดครัว ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท 406 doc/406.pdf 2
125 ขอเรียนเชิญคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ หัวข้อ เทคโนโลยีออกแบบวิศวกรรมโยธาและงานสำรวจ 3 มิติในวันที่ 16 ต.ค.51 เวลา 08.30-13.30น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด 407 doc/407.pdf 2
126 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 409 doc/409.xls 2
127 ประกวดการออกแบบปกหนังสือคู่มือการลงทะเบียนเรียน ตารางสอนและตารางสอบ(มชท.30)ประจำปีการศึกษา 2552 410 doc/410.pdf 2
128 ประกวดการออกแบบปกหนังสือคู่มือการลงทะเบียนเรียน ตารางสอนและตารางสอบ(มชท.30)ประจำปีการศึกษา 2552 411 doc/411.pdf 2
129 Can I Change The World Design Contests 2008 412 doc/412.pdf 2
130 FuturArc Prize for green building design 413 doc/413.pdf 2
131 International Conference on Raising Awareness: Exploring the ldeas of Creating Higher Education Common Space in Southeast Asia 414 doc/414.pdf 2
132 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 415 doc/415.pdf 2
133 ประกาศกองทุนให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 416 doc/416.pdf 2
134 ทุนปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย (Techonlogy Grants) 417 doc/417.pdf 2
135 สาระศาสตร์ : การประชุมวิชาการว่าด้วยการออกแบบทุกสาขารวมทั้งสถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่อง ครั้งที่ 12 419 doc/419.pdf 2
136 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สารสนเทศ 420 doc/420.pdf 2
137 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2009-2010 ณ University of the Ryukyus 421 doc/421.pdf 2
138 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2552 422 doc/422.pdf 2
139 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2551 425 doc/425.xls 2
140 ศูนย์การศึกษาและการฝึกอบรมการวิจัย ขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเดี่ยวและโครงการวิจัยแบบบูรณาการ 427 doc/427.pdf 2
141 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง ฝ่าวิกฤตประเทศไทย : ทางเลือกสู่สังคมใหม่ 428 doc/428.pdf 2
142 World Cultural Council 429 doc/429.pdf 2
143 นศ.กยศ. ติดต่อขอรับสำเนาสัญญากู้ยืมเงิน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2551 ได้แล้วค่ะ 431 doc/431.pdf 2
144 ขอความร่วมมือแต่งกายไว้ทุกข์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ พ.ย.๒๕๕๑ 437 doc/437.ppt 2
145 โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 45 ปี สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) หมดเขต 30 พ.ย. 2551 438 doc/438.pdf 2
146 ฮิตาชิมอบทุนปริญญาโท 439 doc/439.doc 2
147 The 2th Road to Exchange Program 440 doc/440.pdf 2
148 การฝึกอบรมหลักสูตร The Effective Leader Corporate Culture and the Modern Workplace 441 doc/441.pdf 2
149 The Student Exchange promotion Scheme at Oita university and Jasso Scholarships 443 doc/443.pdf 2
150 ประกาศการสัมภาษณ์นักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 51… ลงไป) ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา มช.ประจำปีการศึกษา2552 456 doc/456.pdf 2
151 ประกาศการสัมภาษณ์นักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 51… ลงไป) ที่สมัครขอรับทุนการศึกษา มช.ประจำปีการศึกษา2552 457 doc/457.pdf 2
152 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร Diplomatic Academy of Vienna Austria 460 doc/460.pdf 2
153 เรียนเชิญเข้าร่วมพิธีตักบาตรวันพ่อแห่งชาติ 464 doc/464.pdf 2
154 เรียนเชิญเข้าร่วมงาน การนำเสนอผลงานวิจัยระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1:ภาคเหนือ(The 1 Regional Research Expo:Northern Thailand) 465 doc/465.pdf 2
155 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา 467 doc/467.pdf 2
156 แลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Kangnung Nationak University ประเทศเกาหลี 471 doc/471.pdf 2
157 นิรรศการหัตถกรรมของขวัญที่ระลึก ครั้งที่ 18 472 doc/472.pdf 2
158 ประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์ที่มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู 473 doc/473.pdf 2
159 การประกวดแต่งแพลงประจำสถาบันทรัพยากรมนุษย์ 475 doc/475.pdf 2
160 Language Training Programs for December 2008 476 doc/476.pdf 2
161 โครงการอบรมรมด้านคอมพิวเตอร์ 6 หลักสูตรยอดนิยม ประจำเดือนธันวาคม 2551 480 doc/480.pdf 2
162 ตักบาตรคณะสงฆ์ 11,250 รูป ครั้งที่ 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 481 doc/481.pdf 2
163 โครงการประกวดเรียงความ จากกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ 484 doc/484.pdf 2
164 ขอเชิญบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2551 488 doc/488.pdf 2
165 การประกวดบทความภาษาอังกฤษ ASEAN Economic Community (ACE) Feature Articles Competition 490 doc/490.pdf 2
166 ขอเรียนเชิญส่งผลงานภาพวาดและเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันประกาศผลการประกวดภาพวาดราศีปีขาล จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 491 doc/491.pdf 2
167 British Chevening Scholarships 492 doc/492.pdf 2
168 รับเอกสารเผยแพร่จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ 493 doc/493.pdf 2
169 ออกแบบปกหนังสือสุขภาพคนไทย 2552 503 doc/503.pdf 2
170 การประกวดตราสัญลักษณ์กองทุนอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำแม่สา 504 doc/504.pdf 2
171 โครงการประกวดวรรณกรรมเยาวชนรางวัล แว่นแก้ว ครั้งที่ 6 และโครงการประกวดต้นฉบับรางวัล นานมีบุ๊คส์อะวอร์ด ครั้งที่ 3 505 doc/505.pdf 2
172 ประชาสัมพันธ์กำหนดการสอบไอเอลท์ IELTS ประจำปี 2552 508 doc/508.pdf 2
173 โครงการ คิดดี โปรเจกต์ 4 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ผ่าน 9 ประเด็นสร้างสรรค์สังคม 510 doc/510.pdf 2
174 โครงการ คิดดี โปรเจกต์ 4 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ผ่าน 9 ประเด็นสร้างสรรค์สังคม 511 doc/511.pdf 2
175 โครงการ คิดดี โปรเจกต์ 4 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ผ่าน 9 ประเด็นสร้างสรรค์สังคม 512 doc/512.pdf 2
176 โครงการ คิดดี โปรเจกต์ 4 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ผ่าน 9 ประเด็นสร้างสรรค์สังคม 513 doc/513.pdf 2
177 โครงการ คิดดี โปรเจกต์ 4 ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจขอรับทุนผลิตสื่อสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ ผ่าน 9 ประเด็นสร้างสรรค์สังคม 514 doc/514.pdf 2
178 การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน Password ใหม่ ของนักศึกษาทุกชั้นปี ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2551 จนถึงวันที่ 28 ก.พ.2552 519 doc/519.pdf 2
179 ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการและฟังการบรรยายพิเศษ ตามรอยพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน 520 doc/520.pdf 2
180 ITSC ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน Password ของนักศึกษา มช. ต้อนรับปี 2009 521 doc/521.pdf 2
181 การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2552 525 doc/525.pdf 2
182 การประกวดคลิปวีดีโอ (Clip Video) 526 doc/526.pdf 2
183 เบื้องหลังสื่อการทำงานภาคสนาม วันพุทธ ที่ 24 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00 - 16.30น. 529 doc/529.pdf 2
184 ขั้นตอนการยืนยันตอบรับเข้าศึกษา โครงการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช 530 doc/530.pdf 2
185 เทศบาลนครลำปาง ขอเรียนเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ประจำปี 2552 ด่วน ! หมดเขตรับสมัคร 28 ธ.ค. 51 533 doc/533.pdf 2
186 ประชาสัมพันธ์กำหนดสอบIELTS ประจำปี 2552ของบริติช เคานซิล เชียงใหม่ 534 doc/534.pdf 2
187 รับสมัครนักศึกษาอาสาทำงานสร้างบ้านให้แก่ผู้ที่ขัดสนด้านที่อยู่อาศัย ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 535 doc/535.pdf 2
188 ขอเชิญส่งทีมเชียร์ลีดดิ้งเข้าร่วมการแข่งขันไทยแลนด์เชียร์ลีดดิ้ง ประจำปี พ.ศ.2552 536 doc/536.pdf 2
189 โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินครั้งที่ 2 537 doc/537.pdf 2
190 กำหนดการทำบูญ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์)และร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ 538 doc/538.doc 2
191 The 8th Iue Asia Pacific Culture Prize 540 doc/540.pdf 2
192 รับสมัครสอบชิงทุนรัฐบาลญีปุ่น หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2552 541 doc/541.pdf 2
193 โครงการ Global Gareer Launch 2009 (GCL) ณ ประเทศหรัฐอเมริกา 542 doc/542.pdf 2
194 ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซี่ยนและแบบประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในปี 2552 543 doc/543.pdf 2
195 Leadership Development Program (LDP) 544 doc/544.pdf 2
196 ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย 547 doc/547.doc 2
197 กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 43 548 doc/548.doc 2
198 ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์ สำหรับการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซี่ยนและแบบประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในปี 2552 549 doc/549.pdf 2
199 DownLoad!! เอกสารประกอบการบรรยายในหัวข้อ แก่ก่อนวัยหรือใสกว่าอายุ ในโครงการ 2H CAMP บรรยายโดย ศ.นพ.พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 551 doc/551.pdf 2
200 สถาบันภาษา มช. เปิดหลักสูตรภาษาระยะสั้น ประจำเดือนมกราคม 2552 552 doc/552.pdf 2
201 ขอเชิญร่วมโครงการประกวดความสวยงามการตกแต่งภูมิทัศน์ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 553 doc/553.pdf 2
202 Shinshu University Exchange Student Program for 2009 October Inbound Students 554 doc/554.pdf 2
203 ทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น 555 doc/555.pdf 2
204 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฯ 556 doc/556.pdf 2
205 International Graduate Program in Science and Technology, Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น 557 doc/557.pdf 2
206 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ปี 2009-10 The University of Hong Kong 558 doc/558.pdf 2
207 The ASEAN in Todays World 560 doc/560.pdf 2
208 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง วิกฤตการเงินและการจัดการลงทุน 561 doc/561.pdf 2
209 การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 562 doc/562.pdf 2
210 e-Learning Day 2009 สำหรับคณาจารย์ มช. (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 563 doc/563.doc 2
211 ITSC เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านคอมพิวเตอร์ด้วยหลักสูตรทันสมัย ประจำเดือนมกราคม 2552 564 doc/564.doc 2
212 Autodesk 3D Studio MAX 565 doc/565.doc 2
213 ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษเรื่อง ทุนฟุลไบรท์ 567 doc/567.pdf 2
214 เส้นทางการสัญจร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 21 – 22 มกราคม พ.ศ. 2552 568 doc/568.doc 2
215 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษา 569 doc/569.pdf 2
216 นิทรรศการแสดงงานศิลปะ Positive Living 570 doc/570.pdf 2
217 รับสมัครนักศึกษาโครงการฝึกอบรมพิเศษ ธนาคารคู่บ้านคู่เมือง รุ่นที่ 51 571 doc/571.pdf 2
218 นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 580 doc/580.pdf 2
219 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง 582 doc/582.pdf 2
220 ใบสมัครพนักงานคณะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 583 doc/583.pdf 2
221 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย. 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 584 doc/584.pdf 2
222 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 2178 doc/2178.pdf 2
223 เชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษโครงการ พิพิธภัณฑ์สรรสาระ ปีที่ 2 ครั้งที่ 1 588 doc/588.pdf 2
224 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวชนประชาธิปไตย ประจำปี 2552 589 doc/589.pdf 2
225 ครงการคัดเลือก KGroup e-Girls รุ่นที่ 5 590 doc/590.pdf 2
226 ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษและการสัมมนาวิชาการบัณฑิตศึกษาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 594 doc/594.pdf 2
227 rooms show 595 doc/595.pdf 2
228 พระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2552 597 doc/597.jpg 2
229 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี โท และเอก จาก National Cheng Kung University, Taiwan 599 doc/599.pdf 2
230 สถาบันภาษา มช. เปิดหลักสูตรภาษาระยะสั้น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 602 doc/602.pdf 2
231 “พุทธศาสนากับสันติวิธี : ความเป็นหนึ่งในความหลากหลาย” 604 doc/604.pdf 2
232 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 รายการ 605 doc/605.pdf 2
233 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ 606 doc/606.pdf 2
234 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมตุ้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 607 doc/607.pdf 2
235 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 608 doc/608.pdf 2
236 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเลื่อยไฟฟ้าพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ดูดฝุ่น จำนวน 1 ชุด 609 doc/609.pdf 2
237 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเลื่อยไฟฟ้าพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ดูดฝุ่น จำนวน 1 ชุด 610 doc/610.pdf 2
238 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ 611 doc/611.pdf 2
239 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมตุ้ควบคุม พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด 612 doc/612.pdf 2
240 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ 613 doc/613.pdf 2
241 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 2 รายการ 614 doc/614.pdf 2
242 Lecture series : สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัย โดยคุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ 615 doc/615.JPG 2
243 งานเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแสงส่องเมืองเชียงใหม่ 619 doc/619.pdf 2
244 เชิญร่วมฉลอง วันแห่งความรัก กับ การเสวนา โรมานซ์: ภาวะเสมือนจริงแห่ง ความรัก วัฒนธรรมและอำนาจ 14 - 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 620 doc/620.jpg 2
245 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Overseas Rcsearch Students for 2009 ณ Oita University ประเทศญี่ปุ่น หมดเขต 16 กุมภาพันธ์ 2552 626 doc/626.pdf 2
246 บรรยายพิเศษเรื่อง การใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการสอนภาษา 629 doc/629.pdf 2
247 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 630 doc/630.pdf 2
248 โครงการปูนซีเมนต์อาสาพัฒนาชนบท 633 doc/633.pdf 2
249 29 มค.- 13 มีค.52 รับสมัครนักศึกษากู้ยืม กยศ.ภาคการศึกษาฤดูร้อน 2551 634 doc/634.pdf 2
250 สำนักทะเบียนฯ เปิดลงทะเบียนผ่าน Internet ภาคการศึกษา 1/2552 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค.- 5 เม.ย. 52 นี้ 635 doc/635.pdf 2
251 ทุน fullbright 636 doc/636.pdf 2
252 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่งพนักงานขับรถ 637 doc/637.pdf 2
253 เชิญนักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะจบการศึกษาเตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน 11 ก.พ. 52 นี้ ณ สถาบันภาษา มช. ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย 640 doc/640.htm 2
254 การประกวดตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ 36 ปี กรมวิชาการเกษตร 641 doc/641.pdf 2
255 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 644 doc/644.pdf 2
256 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องจัดเก็บเอกสารอิเล็คทรอนิคส์ 645 doc/645.pdf 2
257 2008-2009 Student Design Competitions 646 doc/646.pdf 2
258 European Master Erasmus Mundus In Diagnosis and Repair of Building 647 doc/647.pdf 2
259 โครงการอบรมการเขียนและอ่านภาษาล้านนา 649 doc/649.pdf 2
260 การประกวดภาพวาดตราสัญลักษณ์การท่องเที่ยวจังหวัดสตูล หมดเขต 27 กุมภาพันธ์ 2552 650 doc/650.pdf 2
261 ฟรีคอนเสิร์ต New Dimension Koto & Biwa DUO Concert ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 653 doc/653.pdf 2
262 นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพเก่าวันวาน ขานไขอดีต (A Distant Mirror. A record of Old Chiang Mai) 655 doc/655.pdf 2
263 นิทรรศการภาพถ่าย “ภาพเก่าวันวาน ขานไขอดีต (A Distant Mirror. A record of Old Chiang Mai) 656 doc/656.pdf 2
264 Academy of Art University 658 doc/658.mht 2
265 โครงการอบรมการเขียนและอ่านภาษาล้านนา รุ่นที่ 10 659 doc/659.pdf 2
266 ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชุดเลื่อยไฟฟ้าพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ดูดฝุ่น 660 doc/660.pdf 2
267 ประกาศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชุดเลื่อยไฟฟ้าพร้อมโต๊ะและอุปกรณ์ดูดฝุ่น 661 doc/661.pdf 2
268 Career Development Program for Foreign Student from Asia Project Support Center 662 doc/662.pdf 2
269 โครงการสร้างเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 663 doc/663.pdf 2
270 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานขับรถ 664 doc/664.pdf 2
271 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 670 doc/670.pdf 2
272 ร่วมงานเทศกาลวัฒนธรรมพื้นบ้าน นานาชาติในต่างประเทศ 671 doc/671.pdf 2
273 โครงการออมสินอาสาพัฒนาชนบท 672 doc/672.pdf 2
274 สถาบันภาษาฯ เปิด 3 ค่ายภาษา ที่ได้มากกว่าภาษา ต้อนรับปิดเทอม ! 673 doc/673.htm 2
275 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเดือน เม.ย.-มิ.ย.2552 จำนวน 6 หลักสูตร 676 doc/676.pdf 2
276 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2009-2010 677 doc/677.pdf 2
277 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับกลุ่มมหาวิทยาลัย Fukuhara ประจำปี 2009-2010 678 doc/678.pdf 2
278 หลักสูตรอบรมด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (บุคคลทั่วไป) ประจำเดือนมีนาคม 2552 679 doc/679.htm 2
279 ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมคอมพิวเตอร์(โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) สมัครช่วยงานกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 680 doc/680.doc 2
280 เชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ 2009 รอบชิงชนะเลิศ Final Round of The Spelling Bees Battles !!! กับสถาบันภาษา มช. 28 ก.พ. นี้...!!! 681 doc/681.htm 2
281 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานคณะ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 682 doc/682.pdf 2
282 เปิดรับสมัครงานตำแหน่งสถาปนิกออกแบบ, สถาปนิกที่ปรึกษาและผู้ช่วยสถาปนิก 684 doc/684.pdf 2
283 คู่มือการขอรับจัดสรรงบประมาณเพื่อไปเสนอผลงานหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศประจำปี 2552 685 doc/685.doc 2
284 นิทรรศการ นุ่ง จับ พับ จีบ วันที่ี 12 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2552 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 688 doc/688.pdf 2
285 การสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนา ปี 2552 หมดเเขต 30 มีนาคม 2552 690 doc/690.pdf 2
286 ค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช. รุ่นที่ 4 693 doc/693.pdf 2
287 ค่ายภาษาอังกฤษภาคเรียนฤดูร้อน 2551 วันที่ 16-20 มีนาคม 2552 697 doc/697.pdf 2
288 นักศึกษา ที่ต้องการทำงานช่วงปิดภาคเรียนหรือช่วงว่างจากการเรียน + 700 doc/700.pdf 2
289 การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 701 doc/701.pdf 2
290 การแข่งขันกีฬาฟุตบอลศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ประจำปี 2552 702 doc/702.pdf 2
291 ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 47 และ 48 707 doc/707.pdf 2
292 โครงการ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4 708 doc/708.pdf 2
293 ขอนำเสนอหลักสูตรของสถาบันฝึกอบรมแห่งเอเชีย 710 doc/710.pdf 2
294 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดเครื่องมือแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมตู้ควบคุม (Control Box)พร้อมอุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) จำนวน 1 ชุด 711 doc/711.pdf 2
295 โครงการ ครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ 712 doc/712.pdf 2
296 นศ. ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคฤดูร้อน 2551 เข้ารายงานตัววันที่ 24 มี.ค. 52 714 doc/714.pdf 2
297 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 716 doc/716.pdf 2
298 โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศสวีเดน 717 doc/717.pdf 2
299 ทุนปริญญาโท บมจ.ธนาคารกรุงไทย 718 doc/718.pdf 2
300 ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Multiple Intelligence (MI) Camp 719 doc/719.pdf 2
301 โครงการ สิงห์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 4 720 doc/720.pdf 2
302 เทศกาลลานปล่อยแสง สำหรับนิสิต นักศึกษา 721 doc/721.pdf 2
303 ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าเยี่ยมศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ในวันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2552 เวลา 13.30-16.00 น. 722 doc/722.pdf 2
304 ทุนการศึกษา ณ มนฑลยูนนานประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 723 doc/723.pdf 2
305 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบกันน้ำรั่วซึมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 724 doc/724.doc 2
306 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 726 doc/726.pdf 2
307 บทความสั้นเรื่อง ควัน ปัญหาที่ต้องช่วยกัน โดย อ.รัตน์ ตันฑจำรูญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. 728 doc/728.pdf 2
308 วาทีภาษาอังกฤษระดับชาติ ครั้งที่ 5 (the 5th EU-Thailand national Intervarsity Debate Championship) 729 doc/729.pdf 2
309 นิทรรศ VENICE BIENNALE 730 doc/730.pdf 2
310 โครงการ SIAM CENTER DESIGN FORWARD : GRAPHIC DESIGN CONTEST 731 doc/731.pdf 2
311 จัดโครงการ ค่ายเยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 1 732 doc/732.pdf 2
312 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) งานปรับปรุงระบบกันน้ำรั่วซึมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) 736 doc/736.doc 2
313 ขอเชิญฟังรายการ “เรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM.100 ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.50 - 18.00 น. 744 doc/744.doc 2
314 ศูนย์สตรีศึกษาร่วมกับมูลนิธิผู้หญิงกฎหมายและการพัฒนาชนบท (FORWARD) ขอเชิญร่วมงานเวทีสาธารณะเนื่องในเดือนสตรีสากล เรื่อง “ผู้หญิง: ผลกระทบและการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจ” 748 doc/748.pdf 2
315 ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษ หลักสูตร“ภาษาอังกฤษสำหรับการต้อนรับ (English for Hospitality)” 749 doc/749.pdf 2
316 ผลการคัดเลือกการประกวดออกแบบโฮมเพจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 754 doc/754.pdf 2
317 กำหนดวันรายงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รหัส 52) ปีการศึกษา 2552 วันที่ 30 มี.ค. 2552 755 doc/755.PDF 2
318 Utrecht Summer School 2009 756 doc/756.PDF 2
319 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 758 doc/758.doc 2
320 โครงการทุนฝึกอบรมพิเศษ The Lesbian, Gay, Bisexual and Transgendered and Human Rights Internaitonal Training Programme 760 doc/760.PDF 2
321 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ การประชุมวิชาการนานาชาติฯ สถาปัตยปาฐะ ครั้งที่ 8 เก่า-ใหม่ : ศึกษา ทบทวน วิพากษ์ ปรากฏการณ์สถาปัตยกรรมในเอเชีย ระหว่างวันที่ 20-21 ส.ค.2552 ณ กรุงเทพฯ 763 doc/763.PDF 2
322 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 764 doc/764.pdf 2
323 International Essay Contest for Young People 765 doc/765.PDF 2
324 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ 767 doc/767.pdf 2
325 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 769 doc/769.doc 2
326 มหกรรม Happy Workplace Form II 2009 : วิถีแห่งความสุขในภาวะวิกฤต 775 doc/775.PDF 2
327 การจัดหางานให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำเพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียน 776 doc/776.PDF 2
328 โครงการเรียนภาษา และทำงานที่ประเทศแคนาดา 777 doc/777.PDF 2
329 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายและการสาธิตพิธีชงชาญี่ปุ่น 780 doc/780.PDF 2
330 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมพื้นชั้นดาดฟ้าอาคารเรียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 785 doc/785.doc 2
331 ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโลโก้ ครบรอบ 31 ปี สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 788 doc/788.pdf 2
332 เรียนเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาและนิทรรศการวิชาชีพ ภัยภิบัติธรรมชาติกับงานสถาปัตยกรรม 791 doc/791.pdf 2
333 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสถาปนิก 52 และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงาน สมาคมสถาปนิกสยามฯ 793 doc/793.pdf 2
334 โครงการต้นกล้าอาชีพ เสริมทักษะเพิ่มโอกาสให้อนาคต 799 doc/799.pdf 2
335 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 800 doc/800.pdf 2
336 เชิญดาวน์โหลด บทความพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราช มหาราชแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีต 801 doc/801.pdf 2
337 โครงการอบรม Unique Hospital Managent Training Program 803 doc/803.pdf 2
338 การประกวดบทความปลูกจิตสำนึกการชำระเงินคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 804 doc/804.pdf 2
339 โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการเรียนรู้ด้านภาษีจีนกลาง และวัฒนธรรมจีน 805 doc/805.pdf 2
340 เลขานุการมืออาชีพยุคใหม่กับการพัฒนาบุคลิกภาพ 806 doc/806.pdf 2
341 รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 807 doc/807.pdf 2
342 ขอเชิญร่วมงาน International Presidential Forum 2009 811 doc/811.pdf 2
343 สโมสรข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอเรียนเชิญ บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมงานพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี/อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโส ประจำปี 2552 812 doc/812.pdf 2
344 กยศ.จัดโครงการนักศึกษา-ศิษย์เก่าดีเด่น ปี 2551 ชิงรางวัลและทุนการศึกษา ปิดรับสมัคร 21 เม.ย.นี้ 818 doc/818.pdf 2
345 เชิญชวนร่วมไหว้สา วันพระญามังรายสร้างแป๋งเมืองเชียงใหม่ ครบ ๗๑๓ ปี 819 doc/819.doc 2
346 ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมขบวนแห่ในประเพณีสงกรานต์ ในวันที่ 13 เมษายน 2552 เวลา 13.00 – 18.00น. จากบริเวณสถานีรถไฟ ถึง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 820 doc/820.doc 2
347 โครงการ RD Camp สัญจร 823 doc/823.pdf 2
348 โครงการ Degree Shows 2009 824 doc/824.pdf 2
349 เชิญชวนนักศึกษาทุน และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานพิธีแสดง มุฑิตาจิต สระเกล้า ดำหัว ประจำปี 2552 827 doc/827.pdf 2
350 โครงการสถาปัตย์สัญจร 52 สำหรับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 829 doc/829.pdf 2
351 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 830 doc/830.pdf 2
352 การประกวดโลโก้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 840 doc/840.pdf 2
353 ขอเชิญชวนนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานในโครงการ RD Camp 841 doc/841.pdf 2
354 สถาบันอาศรมศิลป์ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ และประกาศรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๒ 842 doc/842.pdf 2
355 ขอเรียนเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโลโก้ 843 doc/843.pdf 2
356 ข้อมูลตารางกำหนดการอบรมภาษาอังกฤษฯ และการสอบ CMU-eTEGS 844 doc/844.pdf 2
357 คณะเกษตรศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 51 รายการ 846 doc/846.pdf 2
358 การจัดสรรร้านค้าตลาดร่มสัก 848 doc/848.pdf 2
359 นศ.กยศ.รายเก่า ตรวจสอบรายชื่อและลงนามยืนยันขอกู้ในวันที่ 15 มิ.ย. 859 doc/859.pdf 2
360 ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลีย 860 doc/860.pdf 2
361 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 862 doc/862.pdf 2
362 โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ประจำปี 2552 863 doc/863.pdf 2
363 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปี 2010 ประเภทนักศึกษาวิจัย 865 doc/865.pdf 2
364 ขอเชิญคณาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช สมัครเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) 878 doc/878.pdf 2
365 ขอเชิญคณาจารย์ประจำสังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกท่านใช้สิทธิ์ออกเลียงเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) 879 doc/879.pdf 2
366 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2552 880 doc/880.pdf 2
367 ขอเชิญส่งบทความเข้าประกวดตามโครงการ เศรษฐทัศน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 881 doc/881.pdf 2
368 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติแก่นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 882 doc/882.pdf 2
369 TOSHIBA ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ปิดรับสมัคร 10 มิ.ย.นี้ 883 doc/883.pdf 2
370 ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเรียนรู้การใช้สารสนเทศ 884 doc/884.pdf 2
371 โครงการ Shinu University Exchange Student Program for 2010 April Inbound Students 896 doc/896.pdf 2
372 นศ.ที่ประสงค์ขอกู้ กยศ. (ไม่เคยกู้) เข้าระบบเพื่อขอกู้ภายใน 26 พ.ค.นี้ 897 doc/897.pdf 2
373 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 898 doc/898.pdf 2
374 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2552 899 doc/899.pdf 2
375 ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 901 doc/901.pdf 2
376 ขยายกำหนดเวลาการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ RD Camp ของกรมสรรพากร 902 doc/902.pdf 2
377 ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรของสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2552 903 doc/903.pdf 2
378 นศ.กยศ รายใหม่ ยื่นแบบคำขอกู้ - เอกสารได้ภายใน 4 มิ.ย.นี้ 914 doc/914.pdf 2
379 นศ. ทุกชั้นปี สมัครรับทุน มช. ปี 2552 ได้ภายใน 5 มิ.ย. นี้ 915 doc/915.pdf 2
380 ทุน The Prime MinisterAustralia Asia Endeavour Awards, Australian Education Interantional. 917 doc/917.pdf 2
381 ทุน 2010/11 Fellowship Opportunity at Durham Universitys Institute of Advance Study 918 doc/918.pdf 2
382 โครงการประกวดแบบ TOA Color Design Awards with บ้านและสวน ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด ECO-CIETY 919 doc/919.pdf 2
383 มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ คำทอง มอบทุนการศึกษา 2552 นศ.ปี 3 สมัครด่วน หมดเขต 26 มิ.ย. 980 doc/980.pdf 2
384 การประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 15 สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ พึ่งพาอาศัย สร้างสมดุลชีวิต ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 921 doc/921.pdf 2
385 การแข่งขันโครงงาน “กล้าใหม่…สร้างสรรค์ชุมชน” ระดับอุดมศึกษา 922 doc/922.doc 2
386 การสรรหาและคัดเลือกผู้กระทำความดีตามโครงการเมืองไทยเมืองคนดี ปีงบประมาณ 2552 923 doc/923.pdf 2
387 มหกรรมการศึกษาออสเตรเลีย ประจำปี 2552 926 doc/926.gif 2
388 ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2552 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก เวลา 09.30 - 12.00น. 930 doc/930.pdf 2
389 มช.เปิดรับสมัครทุนฯ นศ.กิจกรรมดีเด่น ปี 2552 สนใจสมัครได้ภายใน 22 มิ.ย.นี้ 931 doc/931.pdf 2
390 TOSHIBA ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ปิดรับสมัคร 10 มิ.ย.นี้ 933 doc/933.pdf 2
391 TOSHIBA ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ปิดรับสมัคร 10 มิ.ย.นี้ 934 doc/934.pdf 2
392 ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 935 doc/935.pdf 2
393 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่องการพ่นหมอกควันกำจัดยุงในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2552 936 doc/936.pdf 2
394 การคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติฯ 938 doc/938.pdf 2
395 มูลนิธิจอมพล ป. เปิดรับสมัครทุนฯ นศ.ชั้นปี 1 ที่สนใจสมัครได้ภายใน 12 มิ.ย.นี้ 940 doc/940.pdf 2
396 โครงการประกวดภาพสัญลักษณ์ (โลโก้) โครงการกำลังใจฯ 942 doc/942.pdf 2
397 กองพัฒนานักศึกษาแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรณีที่นักศึกษาไทยในโครงการ Work and Travel ประสบปัญหาในสหรัฐอเมริกา 950 doc/950.pdf 2
398 งานประกวดแบบบ้านเมืองน่าน ภายใต้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว เมืองเก่า 953 doc/953.pdf 2
399 Mika The Best Designer Search 2009 954 doc/954.jpg 2
400 600 ปี ติโลกราชากับมิติทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ล้านนาในยุคปัจจุบัน 956 doc/956.pdf 2
401 การแข่งขันโครงงาน กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน 972 doc/972.doc 2
402 ทุน Hitachi Scholarship Foundations Program 2010 973 doc/973.pdf 2
403 สถาบันภาษา มช. รับสมัครพนักงานธุรการและต้อนรับ 975 doc/975.pdf 2
404 ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ ประตูประสบการณ์และความรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์และการท่องเที่ยว 976 doc/976.pdf 2
405 ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ เครื่องเขิน มรดกไทยเขินจากเชียงตุงสู่เชียงใหม่ 977 doc/977.pdf 2
406 ขอความร่วมมือในการควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด เอ เอช 1 กรณีเกิดโรคในสถานศึกษา 978 doc/978.pdf 2
407 มูลนิธินายประจักษ์ และนางสาลี่ คนตรง มอบทุนการศึกษา หมดเขต 17 ก.ค. นี้ 1053 doc/1053.pdf 2
408 โครงการรวมพล To Be Number One เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 981 doc/981.pdf 2
409 คณะเภสัชศาสตร์ มช. แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการ 45 ปี เภสัชเชียงใหม่ 982 doc/982.pdf 2
410 งานประกวดการพัฒนากระบวนการภายในองค์กร Green Logistics ปี 2552 983 doc/983.pdf 2
411 รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright -Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2553 984 doc/984.pdf 2
412 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม Multimedia for E-leaming Courseware รุ่นที่ 33 985 doc/985.pdf 2
413 คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดโครงการฝึกอบรมฯ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 986 doc/986.pdf 2
414 ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ 987 doc/987.pdf 2
415 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรือง กำหนดสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลนและสายงานที่ขาดแคลน 988 doc/988.pdf 2
416 ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2552 989 doc/989.PDF 2
417 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิกู้เงิน กยศ.รายใหม่ ปี 2552 990 doc/990.pdf 2
418 เปิดรับสมัครทุนศิลป์จุ่ม ประจำปีการศึกษา 2552 หมดเขตรับสมัคร 30 มิ.ย.นี้ 991 doc/991.doc 2
419 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 994 doc/994.pdf 2
420 โครงการ CMU YOUNG BLOOD 996 doc/996.pdf 2
421 โครงการ Embassy Visit Program ของสถานเอกอัคราชฑูตสาธารณรัฐเกาหลี 997 doc/997.pdf 2
422 สำนักบริการวิชาการ แจ้งประชาสัมพันธ์ห้องออกกำลังกาย Fitness center 998 doc/998.pdf 2
423 มูลนิธิศรีวิสารวาจามอบทุนให้ นศ.ปี 1 จนจบการศึกษา หมดเขต 25 มิ.ย. 52 999 doc/999.pdf 2
424 มูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 52 เปิดรับสมัครทุน นศ.ปี 1 สมัครด่วน หมดเขต 26 มิ.ย. 1002 doc/1002.pdf 2
425 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ประกวดตราสัญลักษณ์ครบรอบ 50 ปี การสถาปนา สจล. 1003 doc/1003.pdf 2
426 โครงการประกวดเรียงความ บทร้อยกรอง และภาพวาดหัวข้อ เรารักพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี 1004 doc/1004.pdf 2
427 โครงการ ต้อนรับน้องใหม่ อบอุ่นใจ พี่พาน้องไปเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ ครั้งที่ 2 1005 doc/1005.pdf 2
428 การประกวดตราสัญลักษณ์รับรองผลิตภัณฑ์จังหวัดภูเก็ต 1006 doc/1006.pdf 2
429 Short term research grants in Trento 1009 doc/1009.pdf 2
430 ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 1011 doc/1011.pdf 2
431 ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาและอภิปรายผ่านระบบประชุมทางไกลระหว่างประเทศ หัวข้อเรื่อง Asian Culture in Architecture and Environment 1020 doc/1020.pdf 2
432 เชิญดาวน์โหลด บทความพระราชประวัติพระเจ้าติโลกราช มหาราชแห่งอาณาจักรล้านนาในอดีต 1021 doc/1021.pdf 2
433 เชิญดาวน์โหลด รายงานการสัมมนาแนวทางการเขียนศัพท์วิชาการ ด้วยอักษรธรรมล้านนา 1022 doc/1022.pdf 2
434 ทำอย่างไรจึงไม่เป็นไข้หวัดใหญ่ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) 1023 doc/1023.pdf 2
435 การจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร ปี 2552 1025 doc/1025.pdf 2
436 ทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2552-2553 1026 doc/1026.pdf 2
437 สถาบันภาษาฯ เปิดหลักหลักสูตร Communicative Chinese Course เพื่อพัฒนาภาษาจีนของผู้รียนอย่างต่อเนื่อง 1027 doc/1027.gif 2
438 TESCO LOTUS มอบทุน นศ.ปี 3 สมัครด่วน หมดเขต 10 ก.ค. 52 1028 doc/1028.pdf 2
439 โครงการฝึกงานด้านเทคนิค ในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2553 1029 doc/1029.pdf 2
440 ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง ฤดูฝนพรำ...ต้องระวังโรคติดต่อ 1030 doc/1030.pdf 2
441 ขอเชิญชวนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาสมัครเป็นประสานงานศูนย์สอบ (Supervisor) 1031 doc/1031.pdf 2
442 พิธีไหว้ครูศิลป์จุ่ม ครั้งที่ 14 1032 doc/1032.doc 2
443 โครงการประกวดออกแบบอัตลักษณ์ 1034 doc/1034.pdf 2
444 เปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย 1035 doc/1035.pdf 2
445 ทุนมูลนิธิการศึกษาไทย - อเมริกัน ( ฟุลไบร์ท) 1036 doc/1036.pdf 2
446 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมส่งบทคัดย่อ (ABSTRACT) ในงาน ประชุมวิชาการนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมแห่งดินแดนสุวรรณภูมิ, The International Symposium on Architecture and Cultu 1040 doc/1040.doc 2
447 ใจอาสา สู่มหาลัย (Red Bull U Spirit) 1041 doc/1041.pdf 2
448 ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1042 doc/1042.pdf 2
449 การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางและแนวคิดในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ปีที่ 8 ประจำปี 2552 1049 doc/1049.pdf 2
450 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดแนวความคิดและรูปแบบในการพัฒนาเวียงหนองล่ม 1050 doc/1050.pdf 2
451 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการ IAESTE Thailand 2553 1051 doc/1051.pdf 2
452 บุคลากรดีเด่นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2551 1054 doc/1054.pdf 2
453 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปิดห้องเชียร์และงดเว้นกิจกรรมนักศึกษาบางลักษณะเพื่อป้องกันระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 (N1H1) 1055 doc/1055.pdf 2
454 ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม \Multimedia for E-Learning Courseware รุ่นที่ 34 1056 doc/1056.pdf 2
455 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม 1057 doc/1057.pdf 2
456 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ฯ 1059 doc/1059.pdf 2
457 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยปี 2552 รฤก 600 ปี ชาตกาลพระมหาสรีสุธัมมาติโลกราชะ 1060 doc/1060.pdf 2
458 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันไข้หวัดใหญ่ฯ 1064 doc/1064.pdf 2
459 โครงการ BMEC Road Show 2009 1066 doc/1066.pdf 2
460 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครอบครัวอุปถัมภ์ 1073 doc/1073.pdf 2
461 เรียนเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การนำเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (การวิจัยในชั้นเรียนและตัวอย่างความสำเร็จในการทำวิจัยในชั้นเรียน) วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552 ณ ห้องพิณทอง โรงแรม Chiangmai Grandview จังหวัดเชีย 1075 doc/1075.doc 2
462 ศูนย์สรรหาและคัดเลือกบุคลากร Double A Network ขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนกิจกรรมการสรรหาและคัดเลือก 1078 doc/1078.pdf 2
463 โครงการจัดการประกวดตราสัญลักษณ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1079 doc/1079.pdf 2
464 เชิญเข้าร่วมการประชุมในงาน การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009) 1080 doc/1080.pdf 2
465 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 1086 doc/1086.pdf 2
466 การประกวดออกแบบมาตรฐานราวและองค์ประกอบของสะพานชุมชน 1087 doc/1087.pdf 2
467 มูลนิธิสยามกลการ มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2552 หมดเขต 29 ก.ค. นี้ 1099 doc/1099.pdf 2
468 ประกวดตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชนมายุ 96 พรรษา 1093 doc/1093.pdf 2
469 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1097 doc/1097.pdf 2
470 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1095 doc/1095.pdf 2
471 ขอยกเลิกการประกวดออกแบบ LOGO บริษัท 1098 doc/1098.pdf 2
472 เปิดฝึกอบรมหลักสูตร Cisco Certified Network Associate : CCNA 1102 doc/1102.pdf 2
473 The World’s Most Amazing Buildings 1103 doc/1103.pdf 2
474 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีตักบาตรวันแม่แห่งชาติ 1107 doc/1107.pdf 2
475 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประจำปีงบประมาณ 2553 1106 doc/1106.pdf 2
476 มูลนิธิเชลล์ 100 ปี มอบทุนการศึกษา หมดเขต 30 ก.ค. นี้ 1105 doc/1105.pdf 2
477 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาไทยกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ประจำปีงบประมาณ 2553 1108 doc/1108.pdf 2
478 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ 1115 doc/1115.pdf 2
479 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกิจกรรมดีเด่น ปี 52 หมดเขตติดต่อขอรับทุน 6 ส.ค.นี้ 1117 doc/1117.pdf 2
480 โครงการแกรนด์สปอร์ต ยังดีไซเนอร์ คอนเทสต์ ครั้งที่ 6 1121 doc/1121.pdf 2
481 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1126 doc/1126.pdf 2
482 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบและกำหนดการสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1128 doc/1128.pdf 2
483 ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1127 doc/1127.pdf 2
484 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ วิกฤติหมอกควัน ผลกระทบและแนวทางแก้ไข ในวันที่ 14 ส.ค.2552 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอประชุม มช. โดยแจ้งตอบรับตามแบบฟอร์มดังแนบ จนถึงวันที่ 11 ส.ค.2552 1129 doc/1129.pdf 2
485 เชิญเข้าร่วมการสัมมนา สหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาธุรกิจไทย 1130 doc/1130.pdf 2
486 มูลนิธิชิน โสภณพนิช มอบทุนฯ ให้ นศ.ปี 2 จนจบหลักสูตร หมดเขตสมัคร 14 ส.ค. 1143 doc/1143.pdf 2
487 ประกาศฯ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ในสถานศึกษา 1144 doc/1144.pdf 2
488 มูลนิธิทาคาฮาชิ มอบทุนให้ นศ.ปี 2 หมดเขตสมัคร 17 ส.ค. 1145 doc/1145.pdf 2
489 ประกวดออกแบบสัญลักษณ์แสดงถึงการเข้าสู่เมืองชัยภูมิ 1146 doc/1146.pdf 2
490 เชิยเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ ปัญหาโลกร้อน : เมื่อวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกับการเมืองระหว่างประเทศ 1147 doc/1147.pdf 2
491 โครงการ SCG Excellent Internship Program รุ่นที่ 9 1164 doc/1164.pdf 2
492 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 1165 doc/1165.pdf 2
493 ขอเชิญส่งทีมเชียร์ลีดเดอร์เข้าร่วมการแข่งขันซีคอนสแควร์เชียร์ลีดเดอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2552 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1166 doc/1166.pdf 2
494 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ ทำให้พ่อได้สุขใจ ทำให้ไทยได้มั่นคง 1167 doc/1167.pdf 2
495 โครงการประกวด Animation and Character Design : Gigabyte Digital Media Contest 2009 1168 doc/1168.pdf 2
496 DAAD ประกาศให้ทุนระดับหลังปริญญาและทุนวิจัยระดับปริญญาเอก ประจำปี 2010 / 2011 1169 doc/1169.pdf 2
497 ประกาศสำนักงานสภาสถาปนิก เรื่องการจัดสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ประจำปี 2552 1170 doc/1170.pdf 2
498 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1171 doc/1171.pdf 2
499 รายละเอียดการสอบคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1172 doc/1172.pdf 2
500 แก้ไขประกาศสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะ ประจำปี 2552 ตารางสอบข้อเขียน (แก้ไขช่วงเวลา) ในเอกสารหน้าที่2 1174 doc/1174.pdf 2
501 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD ขั้นพื้นฐาน 1175 doc/1175.pdf 2
502 ขอเชิญร่วมโครงการ การประกวดเรียงความและสุนทรพจน์จีนในภาคเหนือ ครั้งที่ 4 1176 doc/1176.pdf 2
503 บทความ เปิดเวที จัดสิ่งแวดล้อมเพื่อผู้สูงอายุ 1178 doc/1178.pdf 2
504 ขอเชิญร่วมฟังเสวนาทางวิชาการในการประชุมทางวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ฯ 1185 doc/1185.pdf 2
505 การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม ARCHITECTURE (FOTOINFO) เรื่อง-ภาพ...จิรชนม์ ฉ่ำแสง 1186 doc/1186.doc 2
506 The Worlds Most Amazing Buildings 1187 doc/1187.pdf 2
507 ขอเชิญร่วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโท 1216 doc/1216.PDF 2
508 THE GREEN SPACE 1215 doc/1215.pdf 2
509 โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Program ประจำปี 2553 1193 doc/1193.pdf 2
510 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ก้าวหน้าอย่างไร? ภายใต้ระบบแท่งในสถาบันอุดมศึกษา หรือการเป็น ม.ในกำกับ 1197 doc/1197.PDF 2
511 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง มุสลิม : มายาคติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 1194 doc/1194.pdf 2
512 สถาบันภาษา มช. จัดหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆที่น่าสนใจ ประจำเดือน กันยายน 2552 ดังนี้... 1195 doc/1195.pdf 2
513 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1196 doc/1196.pdf 2
514 ขอเชิญประชุมสัมมนา การชำระประวัติศาสตร์เมืองลำพูนสู่มรดกโลก 1211 doc/1211.PDF 2
515 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและการเสวนาในหัวข้อ THE GREEN SPACE 1212 doc/1212.PDF 2
516 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง การจัดทำแผนที่ระดับเสียงเมืองเชียงใหม่ ปี 2552 1213 doc/1213.PDF 2
517 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการในหัวข้อ พัฒนาการของนาฎดุริยการล้านนากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 1214 doc/1214.PDF 2
518 ประชาสัมพันธ์การนำขยะรีไซเคิลมาฝากกับธนาคารฯ ทุกวันพุธ 1276 doc/1276.PDF 2
519 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง วัดและการจัดการงานพุทธศิลป์ 1219 doc/1219.PDF 2
520 To be CMU Academic Presenter and STAR รับสมัครนักศึกษาปี 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เป็นผู้ดำเนินรายการสารคดีเชิงวิชาการสถาปัตยกรรมในชนบทภาคเหนือ 8 จังหวัด 1220 doc/1220.pdf 2
521 มาดูหนังกัน surFACE 14 สถาปนิกมีชื่อของญี่ปุ่น 1221 doc/1221.bmp 2
522 การประกวดผลงานจิตรกรรม ธรรมชาติสุดสวย ร่ำรวยศิลปกรรม เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา 1226 doc/1226.PDF 2
523 ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้หวัดใหญ๋สายพันธ์ใหม่ 2009 1275 doc/1275.pdf 2
524 ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบัณฑิตสัมพันธ์ปี 2552 1237 doc/1237.pdf 2
525 ประกาศ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 1238 doc/1238.pdf 2
526 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1239 doc/1239.pdf 2
527 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1240 doc/1240.pdf 2
528 เปิดระบบประเมินการเรียนการสอนภาค 1/2552 แล้ว จนถึงวันที่ 30 ก.ย. 52 1242 doc/1242.mht 2
529 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม:การฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ 15 1264 doc/1264.PDF 2
530 ประกาศ มหาิวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร 1265 doc/1265.pdf 2
531 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. จัดอบรมการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบความรู้และสอบเทียบวิทยฐานะ ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ประจำปี 2552 รับสมัครภายในวันที่ 23 ก.ย. 52 นี้ 1268 doc/1268.pdf 2
532 มาตรการประหยัดพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1274 doc/1274.pdf 2
533 นศ.กยศ. เข้าระบบ e-Studentloan ยื่นแบบคำขอกู้ 2/2552 ได้แล้ว หมดเขต 16 ต.ค.52 1277 doc/1277.pdf 2
534 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ขยายเวลารับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1284 doc/1284.pdf 2
535 ใบสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1285 doc/1285.pdf 2
536 การให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2009/2010 1286 doc/1286.pdf 2
537 ทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 1288 doc/1288.pdf 2
538 การประกวดแบบ FuturArc Priz 2010 1298 doc/1298.pdf 2
539 16 th Annual International Sustainable Development Research Conference 2010, 30 May - June 1, 2010 in Hong Kong 1299 doc/1299.pdf 2
540 ขอเชิญส่งภาพตราสัญลักษณ์เข้าประกวด 1300 doc/1300.pdf 2
541 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 5 (The Fifth National Conference of Economists) 1301 doc/1301.pdf 2
542 ขอเชิญร่วมประกวดตราสัญญาลักษณ์ 20 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 1302 doc/1302.pdf 2
543 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปิดฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการพูดและนำเสนองาน (Presentation)อย่างมีประสิทธิภาพ 1303 doc/1303.doc 2
544 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติปี 2010/2011 Netherlands Organization for International Cooperation in Higher Education (Nuffic) 1304 doc/1304.pdf 2
545 ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบระดับนักศึกษา ในงานสถาปนิกล้านนา 2552 1307 doc/1307.pdf 2
546 ย้อนรอยอดีตล้านนาจากภาพถ่าย สู่ฐานข้อมูลภาพล้านนาในอดีต 1319 doc/1319.pdf 2
547 ประกวดภาพถ่าย ความงาม ความสุขในรั้ว มช. 1320 doc/1320.pdf 2
548 ประกาศกำหนดวันรายงานตัวและวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 1322 doc/1322.pdf 2
549 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1329 doc/1329.pdf 2
550 ขอเชิญร่วมงานวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 วิถึวิจัย : ทศวรรษที่ 5 สู่ความเป็นเลิศ 1334 doc/1334.pdf 2
551 หลักสูตรอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2552 1335 doc/1335.pdf 2
552 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญดาวน์โหลดรายงานการสัมมนาแนวทางการเขียนศัพท์วิชาการ ด้วยอักษรธรรมล้านนา 1336 doc/1336.pdf 2
553 โครงการ โลโก วัตต์ ช่วยคุณ ช่วยชาติ 1338 doc/1338.pdf 2
554 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1339 doc/1339.pdf 2
555 กำหนดการลงทะเบียนเพิ่ม -ถอนกระบวนวิชา สำหรับนักศึกษาทุกระดับ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 1340 doc/1340.pdf 2
556 19-22 ต.ค. นศ.กยศ.ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอกู้ 2/52 1341 doc/1341.pdf 2
557 มช.รับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2553 หมดเขตรับสมัคร 28 ต.ค.52 1342 doc/1342.pdf 2
558 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรม 2 อัตรา 1352 doc/1352.pdf 2
559 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 2 อัตรา 1353 doc/1353.pdf 2
560 รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 2 อัตรา 1354 doc/1354.pdf 2
561 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 2551 1355 doc/1355.pdf 2
562 ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1356 doc/1356.pdf 2
563 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ University of Ryukyus ประเทศญี่ปุ่น 1357 doc/1357.pdf 2
564 รับสมัครทุน SMBC Global Foudation Scholarship หมดเขต 22 ตค 52 1358 doc/1358.pdf 2
565 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1361 doc/1361.pdf 2
566 ประชาสัมพันธ์โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน 1374 doc/1374.pdf 2
567 โครงการยุวทูตอาสาสมัครi-am 1375 doc/1375.pdf 2
568 นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวไทย 1378 doc/1378.pdf 2
569 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2010 1431 doc/1431.pdf 2
570 รัฐบาลเกาหลีใต้ ให้ทุนสำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2553 1387 doc/1387.pdf 2
571 หนังสือยืนยันเข้ารับการทดสอบรอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2553 1382 doc/1382.pdf 2
572 รัฐบาลเกาหลีใต้ ให้ทุนสำหรับผู้ศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปี 2553 1384 doc/1384.pdf 2
573 รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานด้านสำนักงานทั่วไป ในโครงการของศูนย์ออกแบบฯ 1385 doc/1385.pdf 2
574 โครงการ “จิมมี่ - โรสลิน คาร์เตอร์ สร้างบ้าน” ลุ่มน้ำโขง 2552 1388 doc/1388.pdf 2
575 เอกสารแนบประกอบPortfolio 1389 doc/1389.pdf 2
576 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 1390 doc/1390.pdf 2
577 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเวิร์คชอป ปฏิบัติการเชียงใหม่เอี่ยม 1391 doc/1391.pdf 2
578 ขอเชิญนักเรียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม 1394 doc/1394.pdf 2
579 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังการจัดเสวนา เรื่อง อนาคตความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา : สันติภาพบนเส้นด้าย 1405 doc/1405.pdf 2
580 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชาสัมพันธ์งานสัมนาและนิทรรศการผ้าฝ้ายแกมไหม ครั้งที่ 9 1406 doc/1406.pdf 2
581 ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เชิญชวนยื่นข้อเสนอการคัดเลือกจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) 1407 doc/1407.pdf 2
582 ประกาศรับสมัครสมาชิกสภา นศ.มช. ปี 2553 หมดเขต 20 พ.ย. 2552 1408 doc/1408.pdf 2
583 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่องเกณฑ์และแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานเขียว 1409 doc/1409.pdf 2
584 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมศิลปะการต่อสู้และนาฏยกรรมล้านนา 1410 doc/1410.pdf 2
585 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2553 1411 doc/1411.pdf 2
586 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศิลปากร ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 1426 doc/1426.pdf 2
587 รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1 อัตรา 1427 doc/1427.pdf 2
588 รับสมัครบุคคลปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา 1428 doc/1428.pdf 2
589 ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติ ECTI-CON 2010 1432 doc/1432.pdf 2
590 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ฯ ระดับปริญญาตรี 1433 doc/1433.pdf 2
591 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)ระดับปริญาโท-เอก (ในต่างประเทศ) ประจำปีการศึกษา 2553 1434 doc/1434.pdf 2
592 กองพัฒนานักศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 1435 doc/1435.pdf 2
593 ทุนเรียนภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์ใช้ชีวิตจริงที่ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 1436 doc/1436.pdf 2
594 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานด้านสำนักงานทั่วไป ในโครงการของศูนย์ออกแบบฯ 1438 doc/1438.pdf 2
595 ประชาสัมพันธ์การสอบชิงทุน Au Pair USA 1450 doc/1450.pdf 2
596 ทุน The Sievert Larsson ของ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน 1451 doc/1451.pdf 2
597 ทุนไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น 1566 doc/1566.pdf 2
598 มาตรการในการเตรียมพร้อมป้องกันและควบคุมแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ชนิด เอ เอ1 เอ็น 1 1464 doc/1464.pdf 2
599 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษารับฟังการบรรยายพิเศษ 1463 doc/1463.pdf 2
600 สถานกงสุลสวีเดน ขอแจ้งการเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท 1459 doc/1459.pdf 2
601 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานด้านสำนักงานทั่วไป ในโครงการของศูนย์ออกแบบฯ 1461 doc/1461.pdf 2
602 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1473 doc/1473.pdf 2
603 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 1474 doc/1474.pdf 2
604 โครงการ แนะแนวทางสู่การทำงาน (Theory In To Practice) รุ่นที่ 4 1476 doc/1476.pdf 2
605 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการประกวดแบบบ้านโครงการการศึกษาแบบบ้านเคหะชุมชนแบบบูรณาการ 1477 doc/1477.pdf 2
606 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2553 1478 doc/1478.doc 2
607 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สถาปัตยกรรม) 1479 doc/1479.pdf 2
608 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (ภูมิสถาปัตยกรรม) 1480 doc/1480.pdf 2
609 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ (สถาปัตยกรรมภายใน) 1482 doc/1482.pdf 2
610 ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท Sievert Larsson Scholarshilp 1493 doc/1493.pdf 2
611 แจ้งผลโครงการประกวดวิทยานิพนธ์ประจำปี 2551: Degree shows 09 1494 doc/1494.pdf 2
612 ขอความอนุเคราะห์บริจาคสิ่งของ 1495 doc/1495.pdf 2
613 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภา นศ.มช. ปี 2553 1499 doc/1499.pdf 2
614 ประชาสัมพันธ์ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 1500 doc/1500.pdf 2
615 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 1501 doc/1501.pdf 2
616 การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Gangneung-Wonju national University 1517 doc/1517.pdf 2
617 สำนักงานสภาพนักงาน ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2553 1516 doc/1516.pdf 2
618 ขอเชิญร่วมแข่งขันแรลรี่การกุศล 1511 doc/1511.pdf 2
619 ประชาสัมพันธ์งาน KTB.Fair 2009 1512 doc/1512.pdf 2
620 โครงการฝึกอบรมพิเศษที่จะจัดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับ Genetic Resources and Intellectual Property Right 1513 doc/1513.pdf 2
621 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 1514 doc/1514.pdf 2
622 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์บุคคลปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 1515 doc/1515.pdf 2
623 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 24 1518 doc/1518.pdf 2
624 ขอเสนอหลักสูตรการบรรยายที่เป็นประโยชน์ยิ่งแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 1519 doc/1519.pdf 2
625 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดตราสัญญาลักษณ์กองทุนพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา 1520 doc/1520.pdf 2
626 ขอเชิญร่วมบริจาคจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1552 doc/1552.pdf 2
627 ขอเชิญประชุมวิชาการด้านสูงวัยและผู้สูงอายุ 1551 doc/1551.pdf 2
628 ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตร International Graduate Progrom for Interdisciplinary Study in Science and Technology 1533 doc/1533.pdf 2
629 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักผังเมือง 4 1534 doc/1534.pdf 2
630 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ สอน 1536 doc/1536.pdf 2
631