บุคลากรและภาระงาน


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ

 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 • ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการบริหารงานพัสดุ (ฉบับ.เดิม)
 • ประกาศรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
 • คู่มือปฏิบัติงาน

  หน่วยการเงิน
  หน่วยพัสดุ
  หน่วยบัญชี
  -

  แบบฟอร์มต่างๆ

  Work Flow

  Webboard

  Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  KM (Know management)

  ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวประกวดราคา

  อื่นๆ

  บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี

  นางสาว สุมนา ปริญญาปริวัฒน์ : ตำแหน่ง : หัวหน้างานงานการเงินการคลังและพัสดุ<br>
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 
* กำกับดูแลงานการเงิน งานบัญชีและพัสดุ 
* คณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
* คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
* งานตามภารกิจที่ได้รับการมอบหมาย<br>
เบอร์โทรติดต่อ : 053-942812 (42812)
Email : sumana.p@cmu.ac.th
  นางสาว สุมนา ปริญญาปริวัฒน์
  ตำแหน่ง : หัวหน้างานงานการเงินการคลังและพัสดุ

  หน้าที่ความรับผิดชอบ :
  * กำกับดูแลงานการเงิน งานบัญชีและพัสดุ
  * คณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  * คณะกรรมการจัดการความรู้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  * งานตามภารกิจที่ได้รับการมอบหมาย

  เบอร์โทรติดต่อ : 053-942812 (42812)
  Email : sumana.p@cmu.ac.th
  างสาว เนตยา จันทร์เพ็ญ : ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี<br>
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่บัญชี 
* ปฏิบัติการด้านการจัดทำงบการเงินประจำเดือนและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนและรายปีงบประมาณ 
* งานควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองและการติดตามเงินเงินยืมทดรองจ่าย 
* งานตรวจสอบเอกสารรับจ่ายเงิน 
* รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี 
* คณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>
เบอร์โทรติดต่อ : 053-942807 (42807)
Email : nettaya.c@cmu.ac.th
  างสาว เนตยา จันทร์เพ็ญ
  ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่บัญชี
  * ปฏิบัติการด้านการจัดทำงบการเงินประจำเดือนและวิเคราะห์งบการเงินประจำเดือนและรายปีงบประมาณ
  * งานควบคุมลูกหนี้เงินยืมทดรองและการติดตามเงินเงินยืมทดรองจ่าย
  * งานตรวจสอบเอกสารรับจ่ายเงิน
  * รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปี
  * คณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เบอร์โทรติดต่อ : 053-942807 (42807)
  Email : nettaya.c@cmu.ac.th
  นางสาว เขมจิรา แดงอร่าม : ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี<br>
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงิน 
* รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งวิชาการและเงินประจำตำแหน่งบริหารของบุคลากรคณะ 
* งานเงินยืมทดรองจ่าย (เงินสดย่อยในมือ) 
* งานตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
* เหรัญญิก คณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์<br>
เบอร์โทรติดต่อ : 053-942807 (42807)
Email : kemjira.d@cmu.ac.th
  นางสาว เขมจิรา แดงอร่าม
  ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงิน
  * รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือนค่าจ้าง เงินประจำตำแหน่งวิชาการและเงินประจำตำแหน่งบริหารของบุคลากรคณะ
  * งานเงินยืมทดรองจ่าย (เงินสดย่อยในมือ)
  * งานตั้งฎีกาเบิกจ่ายค่าวัสดุ ครุภัณฑ์งบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  * เหรัญญิก คณะกรรมการกองทุนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  เบอร์โทรติดต่อ : 053-942807 (42807)
  Email : kemjira.d@cmu.ac.th
  นาง กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์ : ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี<br>
หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงิน 
* งานเงินยืมทดรองจ่าย จัดทำสัญญายืมเงินหมุนเวียนภายในคณะและเงินยืมทดรองจากงบกลางมหาวิทยาลัย 
* ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและตั้งหนี้เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ กิจกรรมในระบบ 3 มิติ 
* งานเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษอาจารย์พิเศษและทุนการศึกษา 
* งานเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน 
* เบิกค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน 
* งานตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิยและตั้งหนี้เบิกจ่ายโครงการวิจัย 
* งานรับเงินค่างวด เงินบริจาคและเงินค่าเช่าสถานที่ของคณะ<br>
เบอร์โทรติดต่อ : 053-942807 (42807)
Email : kanjana.s@cmu.ac.th
  นาง กาญจนา ศิริมงคลทรัพย์
  ตำแหน่ง : นักการเงินและบัญชี

  หน้าที่ความรับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่การเงิน
  * งานเงินยืมทดรองจ่าย จัดทำสัญญายืมเงินหมุนเวียนภายในคณะและเงินยืมทดรองจากงบกลางมหาวิทยาลัย
  * ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินและตั้งหนี้เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ กิจกรรมในระบบ 3 มิติ
  * งานเบิกจ่ายค่าสอนพิเศษอาจารย์พิเศษและทุนการศึกษา
  * งานเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน
  * เบิกค่าเล่าเรียนบุตรของข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยงบแผ่นดิน
  * งานตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิยและตั้งหนี้เบิกจ่ายโครงการวิจัย
  * งานรับเงินค่างวด เงินบริจาคและเงินค่าเช่าสถานที่ของคณะ

  เบอร์โทรติดต่อ : 053-942807 (42807)
  Email : kanjana.s@cmu.ac.th