บุคลากรและภาระงาน


แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ


 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


 • ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับด้านการบริหารงานพัสดุ (ฉบับ.เดิม)


 • ประกาศรายรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

 • คู่มือปฏิบัติงาน


  หน่วยการเงิน


  หน่วยพัสดุ


  หน่วยบัญชี

  -

  แบบฟอร์มต่างๆ
  Work Flow
  Webboard  Link อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  KM (Know management)
  ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวประกวดราคา


  อื่นๆ