Activity Gallery
Activities Gallery 2017 | Executive Activities
Page 1

17 Mar 2017
» พิธีเปิดนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชน
16 Mar 2017
» การอบรมแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
16 Mar 2017
» การเลือกตั้งนายกสโมสรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. และ กรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มช.
14 Mar 2017 - 18 Mar 2017
» โครงการอบรม หลักสูตร “วาดเส้น สีน้ำ และ ถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสำหรับเยาวชน” รุ่นที่ 19
24 Feb 2017
» กิจกรรมการเสวนาพิเศษ FACMU Talk โดยสมาคมศิษย์เก่า ในหัวข้อ "15.52"
22 Feb 2017
» กิจกรรมการเสวนาพิเศษ FACMU Talk หัวข้อ FACMU CLUBS
19 Feb 2017
» การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Porto Portugal ถอดบทเรียน เมืองสร้างสรรค์ เมืองมรดกโลก กรณีศึกษา: เมือง Porto ประเทศโปรตุเกส
09 Feb 2017
» โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2560
08 Feb 2017
» โครงการตรวจสุขภาพสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ประจำปี 2560
08 Feb 2017
» โครงการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง เสนอผลงานวิจัยสถาบัน
07 Feb 2017
» การฟังผลตรวจสุขภาพประจำปี 2560
06 Feb 2017
» คณาจารย์และนักศึกษาจาก Beijing Jiaotong University เข้าเยี่ยมชมคณะ
27 Jan 2017
» โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2560
24 Jan 2017
» พิธีมอบกิตติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ ประจำปี 2559
23 Jan 2017
» กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 51
20 Jan 2017
» Home Coming Day
14 Jan 2017
» วันเด็ก ประจำปี 2560
12 Jan 2017
» อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
11 Jan 2017
» All School Meeting ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559
06 Jan 2017
» Workshop และการทำการศึกษารังวัดอาคารสถาปัตยกรรมในเมืองเชียงใหม่ ระหว่าง Ecole National Suprieure d’Architecture de Paris-Belleville (ENSAPB) ประเทศฝรั่งเศส และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448