Activity Gallery
Activities Gallery 2017 | Executive Activities
Page 1 2 3 4

16 Sep 2017
» พิธีสืบชะตาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2560
16 Sep 2017
» พิธีศิลป์จุ่ม ปีการศึกษา 2560 และพิธีเปิดห้องพื้นที่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
09 Sep 2017
» ประเพณี ลูกจ๊างเตียวขึ้นดอย สืบฮีต โตยฮอย องค์พระป๋ารมี ประจำปี 2560
08 Sep 2017
» บริษัท บุญถาวร ไรท์ติงเซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโครงการพัฒนาตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ “พวกแต้มคัวตอง”
06 Sep 2017
» Lecture Series 2017 หัวข้อ “Steel Sheet Architecture” โดย Professor Hiroaki Kimura
03 Sep 2017
» พิธีเปิดนิทรรศการ สล่าล้านนา และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในชุมชนที่มีคุณค่า
02 Sep 2017
» พิธีเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “การจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” รุ่นที่ 5
01 Sep 2017
» พิธีเปิดโครงการ workshop และศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ Kyoto Insitute of Technology (KIT)
31 Aug 2017
» พิธีเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตระหว่าง Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่นกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีเปิดสำนักงาน KIT Office @CMU
23 Aug 2017
» บริษัท มิชซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบลิฟต์โดยสาร และบันไดเลื่อน
22 Aug 2017
» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนและเยี่ยมชมคณะ
17 Aug 2017
» ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2560
17 Aug 2017
» การประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Roadshow) จังหวัดลำปาง
16 Aug 2017
» ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ได้รับรางวัล “Museum Thailand Awards 2017” จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม
16 Aug 2017
» All School Meeting ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560
15 Aug 2017
» การประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Roadshow) จังหวัดเชียงราย
11 Aug 2017
» การประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรระดับปริญญาตรี (Roadshow) จังหวัดเชียงใหม่
03 Aug 2017
» งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต)
03 Aug 2017
» งานปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ)
03 Aug 2017
» ลงทะเบียนกระบวนวิชานักศึกษาใหม่ รหัส 60
03 Aug 2017
» การบรรยายการป้องกันและระงับอัคคีภัย
02 Aug 2017
» กิจกรรม Pre-college คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
29 Jul 2017 - 06 Aug 2017
» โครงการ 'ปลูกต้นกล้า ...สล่าล้านนา' หลักสูตรที่ 2 การสืบสานงานช่างลายคำล้านนาThe Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448