Activity Gallery
Activities Gallery 2016 | Executive Activities
Page 1 2 3 4

24 Aug 2016
» วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน
24 Aug 2016
» วันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์
24 Aug 2016
» อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 1)
18 Aug 2016
» ขึ้นดอยกอยเวียง ประจำปีการศึกษา 2559
17 Aug 2016
» All School Meeting ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
17 Aug 2016
» โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ารับฟังการบรรยายหลักสูตรการเรียนการสอนและเยี่ยมชมคณะ
16 Aug 2016
» Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
15 Aug 2016
» โครงการเผยแพร่ความรู้การจัดทำระเบียบวาระการประชุม และการเขียนรายงานการประชุม
10 Aug 2016
» คณบดีเข้าร่วมพิธีถวายพระพร และบริจาคโลหิตในโครงการ ลูกช้างมช.ร่วมใจต่อชีวิต บริจาคโลหิตเพื่อแม่
04 Aug 2016
» กิจกรรมการแนะแนวหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
01 Aug 2016
» การตัดสินและการประกาศผลรางวัล การประกวดออกแบบประตู (แห่งใหม่) สู่วัฒนธรรมล้านนา Gateway to Lanna Heritage
28 Jul 2016
» โครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
22 Jul 2016
» พิธีถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
22 Jul 2016
» พิธีเปิดนิทรรศการ คุ้มเจ้า เฮือนไม้เก่า แวดเวียงหละปูน
11 Jul 2016
» พิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
08 Jul 2016
» Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
06 Jul 2016
» Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
05 Jul 2016
» Roadshow ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
27 Jun 2016
» โครงการบริการวิชาการ และการอบรมเชิงปฏิบัติการ "วาดเส้นสาย... อ่านลายเมือง" เชียงใหม่
17 Jun 2016
» พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพิพิธภัณฑ์ศึกษา ครั้งที่ 1
14 Jun 2016
» การสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
14 Jun 2016
» การประชุมบุคลากรคณะฯ ครั้งที่ 3 / 2559
03 Jun 2016
» พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์The Faculty of Architecture, Chiang Mai University, Chiang Mai 50200 Thailand. All Rights Reserved. Tel +66 053 942806 Fax +66 053 221448